VEĆA ORGANIZACIONA JEDINICA Služba za prostorno uređenje
MANJA ORGANIZACIONA JEDINICA Odsjek za urbanizam, geodetske i imovinsko-pravne poslove
DJELATNOST(I) Prostorno uređenje, imovinsko-pravni poslovi
KONTAKT PODACI NADLEŽNOG SLUŽBENIKA
Ime, prezime, pozicija Telefon E-mail
Ljubica Jaćimovska, viši referent geometar 032 848 134 /
Miralem Musa, viši referent geometar 032 848 138 miralem_musa@hotmail.com
SVRHA ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Svrha postupka je usklađivanje stanja na terenu sa stanjem u evidencijama.
PRAVNI OSNOV ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Zakon o premjeru i katastru zemljišta, članovi 54., 55., 56., 59., 61. i 62. (“Službene novine Federacije BiH”, broj 66/13 i 100/13); Zakon o upravnom postupku, član 200. (Službene novine FBiH” broj: 2/98, 48/99).
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti
NAZIV TAKSE / NAKNADE IZNOS TAKSE / NAKNADE (KM) BROJ RAČUNA ZA UPLATU POZIV NA BROJ
Podaci katastra zemljišta, katastra nekretnina i katastra komunalnih uređaja, Tarifni broj 1.5.1 10 KM 134-010-00000016-72, uplatom na račun, Općina Vareš broj 096, vrsta prihoda 722515 /
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
INFORMACIJA
Ime i prezime podnosioca zahtjeva
Adresa stanovanja
Katastarska općina
Broj posjedovnog lista
Ime (ime oca) prezime i mjesto stanovanja dosadašnjih posjednika
Ime (ime oca) prezime i mjesto stanovanja novih posjednika
Vrsta promjene
Broj, naziv, kultura i površina parcele (ukoliko se ne radi o cijelom posjedu)
Isprava na kojoj se promjena zasniva
Da li su nove parcele nesporne i propisno omeđene
Potrebna dokumentacija
TRAŽENI DOKUMENT INSTITUCIJA KOJA IZDAJE TRAŽENI DOKUMENT FORMA DOSTAVE KOMENTAR
Zk.izvadak Zk.ured Općinskog suda u Visokom Kopija uz predočavanje originala na uvid /
Dokaz o uplati naknade Općina, banka, pošta Original /
ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG PREDMETA (DANI) 5 dana
OBAVJEŠTENJE /
VRIJEME VAŽENJA ODLUKE PO ZAHTJEVU (DANI) Nije određeno
PREUZIMANJE OBRASCA ZAHTJEVA Preuzimanje obrasca zahtjeva