VEĆA ORGANIZACIONA JEDINICA Služba za prostorno uređenje
MANJA ORGANIZACIONA JEDINICA Odsjek za urbanizam, geodetske i imovinsko-pravne poslove
DJELATNOST(I) Prostorno uređenje, imovinsko-pravni poslovi
KONTAKT PODACI NADLEŽNOG SLUŽBENIKA
Ime, prezime, pozicija Telefon E-mail
Ljubica Jaćimovska, viši referent geometar 032 848 134 /
Miralem Musa, viši referent geometar 032 848 138 miralem_musa@hotmail.com
SVRHA ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Svrha postupka je dobivanje katastarskog historijata parcela u druge svrhe.
PRAVNI OSNOV ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Zakon o premjeru i katastru zemljišta, članovi 6. i 11. (“Službene novine Federacije BiH”, broj 66/13 i 100/13); Zakon o upravnom postupku, član 200. (“Službene novine FBiH” broj: 2/98, 48/99).
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti
NAZIV TAKSE / NAKNADE IZNOS TAKSE / NAKNADE (KM) BROJ RAČUNA ZA UPLATU POZIV NA BROJ
Ostale usluge; tarifni broj 4.2. Ostale usluge plaćaju se po utrošenom satu. Identifikacija pojedinačnih parcela, historijat parcele, prepis ili fotokopija dokumenata iz arhiva-katastarski operat koji nije u službenoj upotrebi, kopija popisnog lista, pregled i prijem elaborata geodetskih snimanja, priprema i obrada podataka za izdavanje u digitalnom obliku; Za srednju stručnu spremu sat 10KM, Za višu stručnu spremu sat 20KM i za visoku stručnu spremu sat – 30KM. 134-010-00000016-72, uplatom na račun, Općina Vareš broj 096, vrsta prihoda 722515 /
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
INFORMACIJA
/
Potrebna dokumentacija
TRAŽENI DOKUMENT INSTITUCIJA KOJA IZDAJE TRAŽENI DOKUMENT FORMA DOSTAVE KOMENTAR
Dokaz o uplati naknade Općina, banka, pošta Original /
ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG PREDMETA (DANI) 5 dana
OBAVJEŠTENJE /
VRIJEME VAŽENJA ODLUKE PO ZAHTJEVU (DANI) Nije određeno
PREUZIMANJE OBRASCA ZAHTJEVA /