VEĆA ORGANIZACIONA JEDINICA Služba za prostorno uređenje
MANJA ORGANIZACIONA JEDINICA Odsjek za urbanizam, geodetske i imovinsko-pravne poslove
DJELATNOST(I) Prostorno uređenje, imovinsko-pravni poslovi
KONTAKT PODACI NADLEŽNOG SLUŽBENIKA
Ime, prezime, pozicija Telefon E-mail
Ljubica Jaćimovska, viši referent geometar 032 848 134 /
Miralem Musa, viši referent geometar 032 848 138 miralem_musa@hotmail.com
SVRHA ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Svrha postupka je usklađivanje stanja na terenu sa stanjem u evidencijama, a kod zamjene parcela je interes stranke i briga za dobrobit Općine.
PRAVNI OSNOV ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Zakon o premjeru i katastru nekretnina, član 60. (“Sl.užbeni list SRBIH”, broj 22/84,12/87, 26/90, 36/90 i “Službeni list RBIH”, broj 3/93, 4/93, 13/94, 20/95, prestaje važiti u dijelu koji se odnosi na evidenciju i upis prava vlasništva i drugih stvarnih i obligacionih prava na nekretninama “Službene novine FBIH”, broj 58/02 u završnim odredbama); Zakon o upravnom postupku, član 200. (Službene novine FBiH” broj: 2/98, 48/99). Zakon o stvarnim pravima, članovi 22, 53. i 363. (“Službene novine Federacije BiH”, broj 66/13 i 100/13).
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti
NAZIV TAKSE / NAKNADE IZNOS TAKSE / NAKNADE (KM) BROJ RAČUNA ZA UPLATU POZIV NA BROJ
Utvrđivanje i provođenje promjena na nekretninama; tarifni broj 2.1.7.1. Za promjenu upisa korisnika ili posjednika-po ispravi 60KM 134-010-00000016-72, uplatom na račun, Općina Vareš broj 096, vrsta prihoda 722515 /
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
INFORMACIJA
Ime i prezime podnosioca zahtjeva
Adresa stanovanja
Katastarska općina
Broj posjedovnog lista
Ime (ime oca) prezime i mjesto stanovanja dosadašnjih posjednika
Ime (ime oca) prezime i mjesto stanovanja novih posjednika
Vrsta promjene
Broj, naziv, kultura i površina parcele (ukoliko se ne radi o cijelom posjedu)
Isprava na kojoj se promjena zasniva
Da li su nove parcele nesporne i propisno omeđene
Potrebna dokumentacija
TRAŽENI DOKUMENT INSTITUCIJA KOJA IZDAJE TRAŽENI DOKUMENT FORMA DOSTAVE KOMENTAR
Dokument na osnovu kojeg se zasniva promjena (ugovor, presuda suda, vjenčani list i sl.) Podnosilac zahtjeva Kopija uz predočavanje originala na uvid /
Lična karta MUP Na uvid /
Dokaz o uplati naknade Općina, banka, pošta Original /
ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG PREDMETA (DANI) 15 dana
OBAVJEŠTENJE /
VRIJEME VAŽENJA ODLUKE PO ZAHTJEVU (DANI) Nije određeno
PREUZIMANJE OBRASCA ZAHTJEVA Preuzimanje obrasca zahtjeva