VEĆA ORGANIZACIONA JEDINICA Služba za prostorno uređenje
MANJA ORGANIZACIONA JEDINICA Odsjek za urbanizam, geodetske i imovinsko-pravne poslove
DJELATNOST(I) Prostorno uređenje, imovinsko-pravni poslovi
KONTAKT PODACI NADLEŽNOG SLUŽBENIKA
Ime, prezime, pozicija Telefon E-mail
Ljubica Jaćimovska, viši referent geometar 032 848 134 /
Miralem Musa, viši referent geometar 032 848 138 miralem_musa@hotmail.com
SVRHA ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Svrha postupka je evidentiranje promjena posjedovnog stanja u katastarskom operatu.
PRAVNI OSNOV ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Zakon o premjeru i katastru nekretnina, član 174. (“Sl.užbeni list SRBIH”, broj 22/84,12/87, 26/90, 36/90 i “Službeni list RBIH”, broj 3/93, 4/93, 13/94, 20/95, prestaje važiti u dijelu koji se odnosi na evidenciju i upis prava vlasništva i drugih stvarnih i obligacionih prava na nekretninama “Službene novine FBIH”, broj 58/02 u završnim odredbama); Zakon o upravnom postupku, član 200. (Službene novine FBiH” broj: 2/98, 48/99).
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti
NAZIV TAKSE / NAKNADE IZNOS TAKSE / NAKNADE (KM) BROJ RAČUNA ZA UPLATU POZIV NA BROJ
Podaci katastra zemljišta, katastra nekretnina i katastra komunalnih uređaja, tarifni broj 3. Za snimanje komunalnih uređaja (teren) sa izradom elaborata utvrđuju se naknade i to: Jedinica 3.1.1. Za sve vrste komunalnih vodova dužine do 50 metara-200 KM; 3.1.2. Za priključak individualnog objekta na vod do 50 metara-70 KM; 3.1.3. Za vodove dužine preko 50 metara, iznos naknade iz tačke 3.1.1. i 3.1.2. uvećava se za svaki sljedeći metar za 1 KM. 134-010-00000016-72, uplatom na račun, Općina Vareš broj 096, vrsta prihoda 722515 /
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
INFORMACIJA
Ime i prezime podnosioca zahtjeva
Adresa stanovanja
Kontakt telefon
Podaci o lokaciji
Katastarska čestica nekretnine
Katastarska općina
Površina
Objekt
Potrebna dokumentacija
TRAŽENI DOKUMENT INSTITUCIJA KOJA IZDAJE TRAŽENI DOKUMENT FORMA DOSTAVE KOMENTAR
Geod. elaborati komunalnih uređaja Geodetska firma Original /
Dokaz o uplati naknade Općina, banka, pošta Original /
ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG PREDMETA (DANI) 5 dana
OBAVJEŠTENJE /
VRIJEME VAŽENJA ODLUKE PO ZAHTJEVU (DANI) Nije određeno
PREUZIMANJE OBRASCA ZAHTJEVA Preuzimanje obrasca zahtjeva