VEĆA ORGANIZACIONA JEDINICA Služba za prostorno uređenje
MANJA ORGANIZACIONA JEDINICA Odsjek za urbanizam, geodetske i imovinsko-pravne poslove
DJELATNOST(I) Prostorno uređenje, imovinsko-pravni poslovi
KONTAKT PODACI NADLEŽNOG SLUŽBENIKA
Ime, prezime, pozicija Telefon E-mail
Ljubica Jaćimovska, viši referent geometar 032 848 134 /
Miralem Musa, viši referent geometar 032 848 138 miralem_musa@hotmail.com
SVRHA ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Svrha postupka je evidentiranje objekta u katastaru i zemljišnoj knjizi.
PRAVNI OSNOV ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Zakon o premjeru i katastru nekretnina, član 154. (“Sl.užbeni list SRBIH”, broj 22/84,12/87, 26/90, 36/90 i “Službeni list RBIH”, broj 3/93, 4/93, 13/94, 20/95, prestaje važiti u dijelu koji se odnosi na evidenciju i upis prava vlasništva i drugih stvarnih i obligacionih prava na nekretninama “Službene novine FBIH”, broj 58/02 u završnim odredbama); Zakon o upravnom postupku, član 200. (Službene novine FBiH” broj: 2/98, 48/99).
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti
NAZIV TAKSE / NAKNADE IZNOS TAKSE / NAKNADE (KM) BROJ RAČUNA ZA UPLATU POZIV NA BROJ
Podaci katastra zemljišta, katastra nekretnina i katastra komunalnih uređaja, tarifni broj 2. Za snimanje promjena nastalih izgradnjom ili dogradnjom građevinskih objekata:
-Za jedan individualni stambeni objekat-135 KM, za svaki sljedeći individualni objekt na istoj parceli-65 KM,
-Za jedan poslovni, privredni objekt i objekte kolektivnog stanovanja-300 KM, za svaki sljedeći poslovno-privredni objekt na istoj parceli-100 KM;
Za promjenu nastalu izgradnjom ili dogradnjom objekta:
-Za jedan objekat-50 KM, za svaki sljedeći na istoj parceli-10 KM;
Za promjene nastale diobom na zgradi, drugom građevinskom objektu:
-Na dva posebna dijela novog stanja-60 KM, za svaki sljedeći dio novog stanja-20 KM.
134-010-00000016-72, uplatom na račun, Općina Vareš broj 096, vrsta prihoda 722515 /
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
INFORMACIJA
Ime i prezime podnosioca zahtjeva
Adresa stanovanja
Katastarska općina
Broj posjedovnog lista
Ime (ime oca) prezime i mjesto stanovanja dosadašnjih posjednika
Ime (ime oca) prezime i mjesto stanovanja novih posjednika
Vrsta promjene
Broj, naziv, kultura i površina parcele (ukoliko se ne radi o cijelom posjedu)
Isprava na kojoj se promjena zasniva
Da li su nove parcele nesporne i propisno omeđene
Potrebna dokumentacija
TRAŽENI DOKUMENT INSTITUCIJA KOJA IZDAJE TRAŽENI DOKUMENT FORMA DOSTAVE KOMENTAR
Rješenje o tehničkom prijemu objekta Općina Vareš Original Pribavlja se po službenoj dužnosti
Građevinska dozvola Općina Vareš Original Pribavlja se po službenoj dužnosti
Dokaz o uplati naknade Općina, banka, pošta Original /
ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG PREDMETA (DANI) 5 dana
OBAVJEŠTENJE /
VRIJEME VAŽENJA ODLUKE PO ZAHTJEVU (DANI) Nije određeno
PREUZIMANJE OBRASCA ZAHTJEVA Preuzimanje obrasca zahtjeva