VEĆA ORGANIZACIONA JEDINICA Služba za prostorno uređenje
MANJA ORGANIZACIONA JEDINICA Odsjek za urbanizam, geodetske i imovinsko-pravne poslove
DJELATNOST(I) Prostorno uređenje, imovinsko-pravni poslovi
KONTAKT PODACI NADLEŽNOG SLUŽBENIKA
Ime, prezime, pozicija Telefon E-mail
Ljubica Jaćimovska, viši referent geometar 032 848 134 /
Miralem Musa, viši referent geometar 032 848 138 miralem_musa@hotmail.com
SVRHA ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Ako se zahtjevi odnose na nekretnine, koje prema svojim podacima u popisnom listu ne odgovaraju aktuelnim rezultatima premjera ili još uopće nisu premjerene, te nekretnine će se u odjeljku A opisati prema drugim kriterijima tako da je treća osoba u stanju na osnovu tog opisa identificirati nekretninu.
PRAVNI OSNOV ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Zakon o zemljišnim knjigama, član 88. (“Službene novine F BiH”, broj 58/02, 19/03, 54/04 ); Zakon o naknadama za korištenje podataka i vršenje usluga u oblasti premjera i katastra nekretnina, član 5. (“Službeni list SRBIH”, broj 35/85, 12/87 i “Službeni list R BiH”, broj 4/93, 21/93, 13/94, ); Zakon o upravnom postupku, član 169. (Službene novine FBiH” broj: 2/98, 48/99).
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti
NAZIV TAKSE / NAKNADE IZNOS TAKSE / NAKNADE (KM) BROJ RAČUNA ZA UPLATU POZIV NA BROJ
Ostale usluge, Tarifni broj 4.2.1 10 KM Gotovinsko plaćanje ili na broj računa:134-010-00000016-72, uplatom na račun, Općina Vareš broj 096, vrsta prihoda 722515 /
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
INFORMACIJA
Ime i prezime podnosioca zahtjeva
Adresa stanovanja
Datum
Broj zk. uloška
Broj parcele
Katastarska općina
Broj posjedovnog lista
Broj parcele
Katastarska općina
Potrebna dokumentacija
TRAŽENI DOKUMENT INSTITUCIJA KOJA IZDAJE TRAŽENI DOKUMENT FORMA DOSTAVE KOMENTAR
Dokaz o uplati administrativne takse Općina,banka,pošta Original /
ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG PREDMETA (DANI) Isti dan
OBAVJEŠTENJE /
VRIJEME VAŽENJA ODLUKE PO ZAHTJEVU (DANI) Nije određeno
PREUZIMANJE OBRASCA ZAHTJEVA Preuzimanje obrasca zahtjeva