VEĆA ORGANIZACIONA JEDINICA Služba za prostorno uređenje
MANJA ORGANIZACIONA JEDINICA Odsjek za urbanizam, geodetske i imovinsko-pravne poslove
DJELATNOST(I) Prostorno uređenje, imovinsko-pravni poslovi
KONTAKT PODACI NADLEŽNOG SLUŽBENIKA
Ime, prezime, pozicija Telefon E-mail
Ljubica Jaćimovska, viši referent geometar 032 848 134 /
Miralem Musa, viši referent geometar 032 848 138 miralem_musa@hotmail.com
SVRHA ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Svrha postupka je izdavanje dokumenata o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija.
PRAVNI OSNOV ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Zakon o premjeru i katastru nekretnina, član 169., stav 1. (“Službeni list SRBIH”, broj: 22/84, 12/87, 26/90, 36/90, “Službeni list RBIH”, broj: 4/93, 13/94), prestale važiti odredbe u dijelu koji se odnosi na evidenciju i upis prava vlasništva i drugih stvarnih i obligacionih prava na nekretninama “Službene novine F BiH”, broj 58/02 – završne odredbe ); Zakon o upravnom postupku, član 169. (Službene novine FBiH” broj: 2/98, 48/99); Odluka o naknadama za korištenje podataka premjera i katastra, sve odredbe (“Službene novine F BiH”, broj 49/15).
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti
NAZIV TAKSE / NAKNADE IZNOS TAKSE / NAKNADE (KM) BROJ RAČUNA ZA UPLATU POZIV NA BROJ
Podaci katastra zemljišta, katastra nekretnina i katastra komunalnih uređaja, tarifni broj 4.; Tarifni broj 10.1.1, Prijepis ili izvod iz posjedovnog lista 8 KM 134-010-00000016-72, uplatom na račun, Općina Vareš broj 096, vrsta prihoda 722515 /
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
INFORMACIJA
Ime i prezime podnosioca zahtjeva
Ime roditelja
JMB
Adresa stanovanja, mjesto, ulica i broj
Kontakt telefon
Kontakt adresa
Katastarska općina
Parcela broj
Potrebna dokumentacija
TRAŽENI DOKUMENT INSTITUCIJA KOJA IZDAJE TRAŽENI DOKUMENT FORMA DOSTAVE KOMENTAR
Dokaz o uplati administrativne takse Općina, banka, pošta Original /
ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG PREDMETA (DANI) Isti dan
OBAVJEŠTENJE /
VRIJEME VAŽENJA ODLUKE PO ZAHTJEVU (DANI) Dok se ne izvrši nova promjena.
PREUZIMANJE OBRASCA ZAHTJEVA Preuzimanje obrasca zahtjeva