VEĆA ORGANIZACIONA JEDINICA Služba za prostorno uređenje
MANJA ORGANIZACIONA JEDINICA Odsjek za urbanizam, geodetske i imovinsko-pravne poslove
DJELATNOST(I) Prostorno uređenje, imovinsko-pravni poslovi
KONTAKT PODACI NADLEŽNOG SLUŽBENIKA

Adaleta Pezo, Šef Odsijeka za urbanizam, geodetske i imovinsko-pravne poslove
Telefon: 032 848 137
E-mail:
adaleta@vares.info

SVRHA ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Svrha postupka je odobrenje korištenja tehnički ispravne građevine.
PRAVNI OSNOV ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Zakon o prostornom uređenju i građenju, član 130. (“Službene novine ZDK”, broj 1/14 i 4/16); Zakon o upravnom postupku, član 216., stav 1 (“Službene novine F BiH”, broj 2/98, 48/99).
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti
NAZIV TAKSE / NAKNADE IZNOS TAKSE / NAKNADE (KM) BROJ RAČUNA ZA UPLATU POZIV NA BROJ
Takse za grupu “Prostorno uređenje i građenje”; IX – tarifni broj 23., tačka 2, Za pregled novoizgrađenih objekata ili pojedinih prostorija u tim objektima radi davanja odobrenja za upotrebu, od vrijednosti objekta ili dijela objekta 5 % (promila) od vrijednosti objekta ili dijela objekta 338 000 221 001 7420, gotovinsko plaćanje ili uplatom na račun Poziv na br. 1910163 i dva broja za godinu: 18
Taksa za troškove pregleda – pomoćni i privredni objekti za vlastite potrebe: 27- 45 KM po članu
– individualni stambeni objekti do 100 m2 korisne površine: 36-72 KM po članu
– individualni stambeni objekti od 100-200 m2 korisne površine: 72-90 KM po članu
– individualni stambeni objekti preko 200m2 korisne površine: 90-135 KM po članu
– vikend objekti: 90 KM po članu
– stambeni objekti po stambenoj jedinici: 27 KM po članu
– stambeno poslovni objekti do 100 m2 korisne površine: 90-180 KM po članu
– stambeno poslovni objekti od 100-300 m2 korisne površine: 135-270 KM po članu
– stambeno poslovni objekti od 300-500 m2 korisne površine: 225-360 KM po članu
– stambeno poslovni objekti preko 500 m2: 315-450 KM po članu
– poslovni i proizvodni objekti do 100 m2 korisne površine: 90 -180 KM po članu
– poslovni i proizvodni objekti od 100-500 m2 korisne površine: 180-270 KM po članu
– poslovni i proizvodni objekti preko 500 m2 korisne površine: 260-450 KM po članu
– infrastruktura kao i objekti obrazovanja, zdravstva, kulture, sporta i ostali društveni objekti do 50.000 KM investicione vrijednosti: 90 KM po članu
– infrastruktura kao i objekti obrazovanja, zdravstva, kulture, sporta i ostali društveni objekti od 50.000-150.000 KM investicione vrijednosti postrojenja (po postrojenju): 180 KM po članu
– infrastruktura kao i objekti obrazovanja, zdravstva, kulture, sporta i ostali društveni objekti preko 150.000 KM investicione vrijednost: 270 KM po članu
– postrojenja (po postrojenju): 180-270 KM po članu
338 000 221 001 7420, gotovinsko plaćanje ili uplatom na račun Poziv na br. 1910163 i dva broja za godinu: 18
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
INFORMACIJA
Ime i prezime podnosioca zahtjeva/naziv pravnog lica
Ime oca
Adresa stanovanja, mjesto, ulica i broj
Kontakt telefon
Svrha zahtjeva:izmjena rješenja o odobrenju za građenje
Tačna lokacija
Katastarska čestica parcele
Katastarska općina
Potrebna dokumentacija
TRAŽENI DOKUMENT INSTITUCIJA KOJA IZDAJE TRAŽENI DOKUMENT FORMA DOSTAVE KOMENTAR
Urbanistička saglasnost ili odobrenje za građenje ili upotrebna dozvola Općina Vareš Original Pribavlja se po službenoj dužnosti
Kopija katastarskog plana s identifikacijom starog premjera (kod dopunjavanja broja parcele) Katastar Općine Vareš Original Pribavlja se po službenoj dužnosti. Uz napomenu: uvid po službenoj dužnosti za internu upotrebu.
Glavni projekt, izvedbeni ili idejni projekt Projektantska kuća Original ili ovjerena kopija /
Pisana izjava izvođača o izvedenim radovima i uslovima za održavanje građevine Izvođač radova Original /
Pisani izvještaj nadzora nad građenjem, sa potvrdom o kompletnosti radova Izvođač radova Original /
Dokaz o uplati administrativne takse Općina, banka, pošta Original /
ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG PREDMETA (DANI) 10 dana
OBAVJEŠTENJE /
VRIJEME VAŽENJA ODLUKE PO ZAHTJEVU (DANI) Nije određeno
PREUZIMANJE OBRASCA ZAHTJEVA Preuzimanje obrasca zahtjeva