VEĆA ORGANIZACIONA JEDINICA Služba za prostorno uređenje
MANJA ORGANIZACIONA JEDINICA Odsjek za urbanizam, geodetske i imovinsko-pravne poslove
DJELATNOST(I) Prostorno uređenje, imovinsko-pravni poslovi
KONTAKT PODACI NADLEŽNOG SLUŽBENIKA

Adaleta Pezo, Šef Odsijeka za urbanizam, geodetske i imovinsko-pravne poslove
Telefon: 032 848 137
E-mail:
adaleta@vares.info

SVRHA ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Svrha postupka je odobrenje za građenje nove građevine.
PRAVNI OSNOV ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Zakon o prostornom uređenju i građenju, član 110. i 115. (“Službene novine ZDK”, broj 1/14 i 4/16); Zakon o upravnom postupku, član 200. (“Službene novine F BiH”, broj 2/98, 48/99).
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti
NAZIV TAKSE / NAKNADE IZNOS TAKSE / NAKNADE (KM) BROJ RAČUNA ZA UPLATU POZIV NA BROJ
Takse za grupu “Prostorno uređenje i građenje”; IX – tarifni broj 22, za odobrenje za izgradnju 1. Pomoćni privredni objekti (šupe, štale i garaže)= 27 KM; 2. Poslovno-proizvodni objekti: a) površine sa spratnošću do 50 m2= 90 KM; b) površine sa spratnošću od 50 m2 do 300 m2= 270 KM; c) površine sa spratnošću preko 300 m2= 450 KM; 3. Stambeni objekti (zgrade, porodične kuće i vikendice, a) površine do 100 m2= 45 KM, b) površine od 100 m2 do 300 m2= 135 KM, c) površine preko 300 m2=225,0 KM 4. Ostali objekti(putevi, dalekovodi, vodovodi i drugi infrastrukturni objekti)= 225 KM. 338 000 221 001 7420, gotovinsko plaćanje ili uplatom na račun Poziv na br. 1910163 i dva broja za godinu: 18
Prosječna konačna građevinska cijena 1m2 korisne stambene površine na području Općine Vareš za 2017. 500 KM, te odgovarajuće smanjenje fiksnih procenata uzimajući u obzir specifičnost Općine Vareš i postojanja IV zone u odnosu na VI propisanih federalnim Zakonom o građenju, odnosno počevši od III zone, s ciljem poboljšanja poslovnog ambijenta. Smanjenje naknade po osnovu pogodnosti gradskog i ostalog građevinskog zemljišta:
I zona (III zona ) 20 KM
II zona (IV zona) 15 KM
III zona (V zona) 10 KM
IV zona (VI zona) 5 KM
Za izgradnju objekata na ostalom građevinskom zemljištu van obuhvata zoniranja,primjenjuju se odredbe ove Odluke koje važe za obuhvat šeste zone gradskog građevinskog zemljišta, s tim što se visina naknade umanjuje u iznosu od 30 % od visine naknade koja važi za obuhvat šeste zone.
338 000 221 001 7420, gotovinsko plaćanje ili uplatom na račun Poziv na br. 1910163 i dva broja za godinu: 18
Naknada za uređenje građevinskog zemljišta Ako ne postoji dokumentacija na osnovu koje se može odrediti visina naknade za uređenje gradskog građevinskog zemljišta po jedinici mjere, visina te naknade određuje se na bazi cijene troškova uređenja od 50 KM. Bazna cijena se valorizira svake godine u skladu s indeksom rasta cijena građeviskih radova u ostaloj niskogradnji. Ako se bazna cijena troškova uređenja gradskog građevinskog zemljišta uzme kao bazni
faktor 1000 učešće pojedinih vrsta troškova uređenja u baznoj cijeni iznosi:
1. Naknade za pretvaranje poljoprivrednog u građevinsko zemljište 0,01048__________- ako je zemljište poljoprivredno, vrši Min. poljoprivredu ZE-DO kantona
2. Troškovi pribavljanja zemljišta u društvenu svojinu 0,00665__________
3. Geodetski planovi 0,00460__________
4. Geološka i druga ispitivanja 0,00214__________
5. Prostorni izvedbeni planovi 0,01453__________samo se ovi uobičajeno obračunavaju iz stava A
6. Lokacija dokumentacije 0,00360___________
7. Projekti komunalnih građevina i instalacija 0,00574 ___________
8. Rušenje objekata 0,01000___________
9. Sanacija zemljišta 0,05139__________
10. Izmještanje komunalnih građevina i instalacija 0,00276________
11. Naknada za usjeve i nasade 0,00197 _________
12. Naknada za objekte i preseljenje 0,10211__________
13. Namjenski stanovi 0,07181__________
14. Održavanje praznih stanova 0,00142_________
15. Ostali troškovi u pripremanju zemljišta 0, 00079_________
16. Operativna koordinacija u pripremanju zemljišta 0,05000_________
——————————————————————————————————————————————————–
1. Makadamski put 0,03504 ___________(zavisno od)
2. Asfaltni put 0,06780 ___________
3. Asfaltni put sa pločnikom 0,10328 ___________
4. Parkiralište 0,04868 ___________
5. Javna rasvjeta 0,03295 ___________
6. Hortikulturalno uređenje 0,02055 ___________
7. Kišna kanalizacija 0,05119 ___________
8. Vodovodna mreža 0,03993 ___________
9. Fekalna kanalizacija 0,04975 ___________
10. Gasna mreža 0,03253 ___________
11. Toplovodna mreža 0,07274 ___________
12. Električna mreža 0,07274 ___________
13. Telefonska mreža 0,02359 ___________
14. Operativna koordinacija 0,05000 ___________
338 000 221 001 7420, gotovinsko plaćanje ili uplatom na račun Poziv na br. 1910163 i dva broja za godinu: 18
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
INFORMACIJA
Ime i prezime podnosioca zahtjeva/naziv pravnog lica
Ime oca
Adresa stanovanja, mjesto, ulica i broj
Kontakt telefon
Svrha zahtjeva: izgradnja, adaptacija, rekonstrukcija, sanacija, dogradnja, nadogradnja, promjena namjene stambenog, poslovnog, proizvodnog, stambeno-poslovnog, pomoćnog objekta, objekta infrastrukture
Tačna lokacija
Katastarska čestica parcele
Katastarska općina
Potrebna dokumentacija
TRAŽENI DOKUMENT INSTITUCIJA KOJA IZDAJE TRAŽENI DOKUMENT FORMA DOSTAVE KOMENTAR
Urbanistička saglasnost Općina Vareš Original Pribavlja se po službenoj dužnosti
Izvod iz katastra, za parcelu na kojoj se gradi objekat koji glasi na ime investitora Katastar Općine Vareš Original Pribavlja se po službenoj dužnosti. Uz napomenu: uvid po službenoj dužnosti za internu upotrebu.
Dokaz o pravu građenja (zk.izvadak, odluka nadležnog organa na osnovu koje je investitor stekao pravo vlasništva, pravo građenja ili pravo korištenja, pisana saglasnost vlasnika nekretnine ili vlasnika nad zajedničkim dijelovima zgrade) Nadležni organ Kopija uz predočavanje originala na uvid /
Geodetski snimak – plan s ucrtanom situacijom buduće građevine Katastar Općine Vareš Original ili ovjerena kopija /
Dva primjerka glavnog projekta u analognoj formi i jedan primjerak u digitalnoj formi na nekom od elektronskih medija Projektantska kuća Original ili ovjerena kopija /
Pisani izvještaj o obavljenoj reviziji glavnog projekta, osim u slučajevima iz člana 108. stav (4) Projektantska kuća, podnosilac zahtjeva Original ili ovjerena kopija /
Pisani izvještaj i potvrda o izvršenoj nostrifikaciji u slučajevima iz člana 109. ovog zakona / / /
Elaborati o istražnim radovima ako su podaci iz njih poslužili za izradu glavnog projekta Projektantska kuća, podnosilac zahtjeva Original ili ovjerena kopija /
Prethodna elektroenergetska saglasnost Nadlžena elektrodistribucija Original ili ovjerena kopija /
Komunalna saglasnost Nadležno komunalno preduzeće Original Pribavlja se po službenoj dužnosti
PTT saglasnost BH Telecom Original Pribavlja se po službenoj dužnosti
Vodna saglasnost Nadležna općinska služba ili nadležnministarstvo za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo ZDK, zavisno od vrste objekta Original Pribavlja se po službenoj dužnosti
Poljoprivredna saglasnost ministarstvo za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo ZDK Original Pribavlja se po službenoj dužnosti
Saglasnost šumarstva tamo gdje se vodi šumsko zemljište Nadležno ministarstvo za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo ZDK Original Pribavlja se po službenoj dužnosti
Dokaz o uplati administrativne takse i naknade Općina,banka,pošta Original /
ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG PREDMETA (DANI) 10 dana
OBAVJEŠTENJE /
VRIJEME VAŽENJA ODLUKE PO ZAHTJEVU (DANI) Nije određeno
PREUZIMANJE OBRASCA ZAHTJEVA Preuzimanje obrasca zahtjeva