VEĆA ORGANIZACIONA JEDINICA Služba za prostorno uređenje
MANJA ORGANIZACIONA JEDINICA Odsjek za urbanizam, geodetske i imovinsko-pravne poslove
DJELATNOST(I) Prostorno uređenje, imovinsko-pravni poslovi
KONTAKT PODACI NADLEŽNOG SLUŽBENIKA

Adaleta Pezo, Šef Odsijeka za urbanizam, geodetske i imovinsko-pravne poslove
Telefon: 032 848 137
E-mail:
adaleta@vares.info

SVRHA ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Svrha postupka je izmjena i/ili dopuna urbanističke saglasnosti.
PRAVNI OSNOV ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Zakon o prostornom uređenju i građenju, član 69. (“Službene novine ZDK”, broj 1/14 i 4/16); Zakon o upravnom postupku, član 216., stav 1 (“Službene novine F BIH” broj 2/98, 48/99); Odluka o usvajanju prostornog plana Općine Vareš, član 1. (Oglasna ploča Općine Vareš broj 01-45/00 od 18.04.2000.godine).
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti
NAZIV TAKSE / NAKNADE IZNOS TAKSE / NAKNADE (KM) BROJ RAČUNA ZA UPLATU POZIV NA BROJ
Takse za grupu “Prostorno uređenje i građenje”; IX – tarifni broj 21,za rješenja kojima se izdaju urbanističko-tehnički uslovi građevinskog 1. Pomoćni privredni objekti (šupe, štale i garaže)= 27 KM; 2. Poslovno-proizvodni objekti: a) površine sa spratnošću do 50 m2= 90 KM; b) površine sa spratnošću od 50 m2 do 300 m2= 270 KM; c) površine sa spratnošću preko 300 m2= 450 KM; 3. Stambeni objekti (zgrade, porodične kuće i vikendice, a) površine do 100 m2= 45 KM, b) površine od 100 m2 do 300 m2= 135 KM, c) površine preko 300 m2=225,00 KM 4. Ostali objekti(putevi, dalekovodi, vodovodi i drugi infrastrukturni objekti)= 225 KM 338 000 221 001 7420, gotovinsko plaćanje ili uplatom na račun Poziv na br. 1910163 i dva broja za godinu: 18
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
INFORMACIJA
Ime i prezime podnosioca zahtjeva/naziv pravnog lica
Ime oca
Adresa stanovanja, mjesto, ulica i broj
Kontakt telefon
Svrha zahtjeva
Tačna lokacija
Katastarska čestica parcele
Katastarska općina
Potrebna dokumentacija
TRAŽENI DOKUMENT INSTITUCIJA KOJA IZDAJE TRAŽENI DOKUMENT FORMA DOSTAVE KOMENTAR
Rješenje o urbanističkoj saglasnosti Općina Vareš Original Pribavlja se po službenoj dužnosti
Ostala dokumentacija (izmjenjena projektna dokumentacija, zk. izvadak, kopija katastarskog plana) Zk.ured, projektantska kuća, katastar Općine Vareš Original ili ovjerena kopija ili po službenoj dužnosti /
Prethodna elektroenergetska saglasnost (zavisno od izmjene/dopune) Nadležna elektrodistribucija Original Pribavlja se po službenoj dužnosti
Komunalna saglasnost (zavisno od izmjene/dopune) Nadležno javno komunalno preduzeće Original Pribavlja se po službenoj dužnosti
PTT saglasnost (zavisno od izmjene/dopune) BH Telecom Original Pribavlja se po službenoj dužnosti
Vodna saglasnost (zavisno od izmjene/dopune) Nadležna općinska služba ili nadležno ministarstvo za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo ZDK, zavisno od vrste objekta Original Pribavlja se po službenoj dužnosti
Poljoprivredna saglasnost (zavisno od izmjene/dopune) Nadležno ministarstvo za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo ZDK Original Pribavlja se po službenoj dužnosti
Saglasnost šumarstva tamo gdje se vodi šumsko zemljište (zavisno od izmjene/dopune) Nadležno ministarstvo za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo ZDK Original Pribavlja se po službenoj dužnosti
Dokaz o uplati administrativne takse Općina, banka, pošta Original /
ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG PREDMETA (DANI) 10 dana
OBAVJEŠTENJE /
VRIJEME VAŽENJA ODLUKE PO ZAHTJEVU (DANI) Nije određeno
PREUZIMANJE OBRASCA ZAHTJEVA Preuzimanje obrasca zahtjeva