VEĆA ORGANIZACIONA JEDINICA Služba za prostorno uređenje
MANJA ORGANIZACIONA JEDINICA Odsjek za urbanizam, geodetske i imovinsko-pravne poslove
DJELATNOST(I) Prostorno uređenje, imovinsko-pravni poslovi
KONTAKT PODACI NADLEŽNOG SLUŽBENIKA

Adaleta Pezo, Šef Odsijeka za urbanizam, geodetske i imovinsko-pravne poslove
Telefon: 032 848 137
E-mail:
adaleta@vares.info

SVRHA ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Svrha postupka je izdavanje urbanističke saglasnosti za građevine privremene namjene na građevinskom zemljištu koje nije privedeno konačnoj namjeni.
PRAVNI OSNOV ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Zakon o prostornom uređenju i građenju, član 76. (“Službene novine ZDK”, broj 1/14 i 4/16); Zakon o upravnom postupku, član 216., stav 1 (“Službene novine F BIH” broj 2/98, 48/99); Odluka o komunalnom redu, član 7. i 8. (Oglasna ploča Općine Vareš broj 01-100/10 od 5.5. 2010. godine ).
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti
NAZIV TAKSE / NAKNADE IZNOS TAKSE / NAKNADE (KM) BROJ RAČUNA ZA UPLATU POZIV NA BROJ
Takse za grupu “Prostorno uređenje i građenje”; IX – tarifni broj 21, za rješenja kojima se izdaju urbanističko-tehnički uslovi građevinskog objekta 1. Pomoćni privredni objekti (šupe, štale i garaže)= 27 KM; 2. Poslovno-proizvodni objekti: a) površine sa spratnošću do 50 m2= 90 KM; b) površine sa spratnošću od 50 m2 do 300 m2= 270 KM; c) površine sa spratnošću preko 300 m2= 450 KM; 3. Stambeni objekti (zgrade, porodične kuće i vikendice, a) površine do 100 m2= 45 KM, b) površine od 100 m2 do 300 m2= 135 KM, c) površine preko 300 m2=225,00 KM 4. Ostali objekti(putevi, dalekovodi, vodovodi i drugi infrastrukturni objekti)= 225 KM. 338 000 221 001 7420, gotovinsko plaćanje ili uplatom na račun Poziv na br. 1910163 i dva broja za godinu: 18
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
INFORMACIJA
Ime i prezime podnosioca zahtjeva/naziv pravnog lica
Ime oca
Adresa stanovanja, mjesto, ulica i broj
Kontakt telefon
Svrha zahtjeva: izgradnja, adaptacija, rekonstrukcija, sanacija, dogradnja, nadogradnja, promjena namjene stambenog, poslovnog, proizvodnog, stambeno-poslovnog, pomoćnog objekta, objekta infrastrukture
Tačna lokacija
Katastarska čestica parcele
Katastarska općina
Potrebna dokumentacija
TRAŽENI DOKUMENT INSTITUCIJA KOJA IZDAJE TRAŽENI DOKUMENT FORMA DOSTAVE KOMENTAR
Kopija katastarskog plana, sa naznakom korisnika predmetne i susjednih parcela Katastar Općine Vareš Original Pribavlja se po službenoj dužnosti. Uz napomenu: uvid po službenoj dužnosti za internu upotrebu.
Idejno rješenje građevine (3 primjerka) Projektantska kuća Original ili ovjerena kopija /
Opis predviđene tehnologije rada, ako se radi o proizvodnom objektu ili specifičnom zahvatu u prostoru Projektna dokumentacija, podnosilac zahtjeva Original ili ovjerena kopija /
Dokaz o pravu građenja (zk.izvadak, odluka nadležnog organa na osnovu koje je investitor stekao pravo vlasništva, pravo građenja ili pravo korištenja, pisana saglasnost vlasnika nekretnine ili vlasnika nad zajedničkim dijelovima zgrade) Nadležni organ Original ili ovjerena kopija /
Dokaz o uplati administrativne takse Općina, banka, pošta Original /
ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG PREDMETA (DANI) 10 dana
OBAVJEŠTENJE /
VRIJEME VAŽENJA ODLUKE PO ZAHTJEVU (DANI) Najdalje do privođenja zemljišta konačnoj namjeni.
PREUZIMANJE OBRASCA ZAHTJEVA Preuzimanje obrasca zahtjeva