VEĆA ORGANIZACIONA JEDINICA Služba za prostorno uređenje
MANJA ORGANIZACIONA JEDINICA Odsjek za urbanizam, geodetske i imovinsko-pravne poslove
DJELATNOST(I) Prostorno uređenje, imovinsko-pravni poslovi
KONTAKT PODACI NADLEŽNOG SLUŽBENIKA

Belma Hafizović, viši samostalni referent za stambene poslove
Telefon: 032 848 136
E-mail:
belma.hafizovic@vares.info

SVRHA ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Svrha postupka je produženje privremenog korištenja stana, odnosno zakupa stana.
PRAVNI OSNOV ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Zakon o preuzimanju Zakona o stambenim odnosima , član 5., stav 1 i član 27., stav 2 (“Službene novine F BIH”, broj 14/84, 12/87, 36/89, “Sl. novine FBiH” br. 11 od 3. aprila 1998, 38/98, 12/99); Zakon o upravnom postupku, član 216., stav 1. (“Službene novine F BIH”, broj 2/98 i 48/99); Zakon o prestanku primjene Zakon o napuštenim stanovima, sve odredbe (“Službene novine F BIH”, broj 11/98, 38/98, 12/99, 18/99, 27/99, 43/99, 31/01, 56/01, 15/02, 24/03, 29/03 i 81/09).
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti
NAZIV TAKSE / NAKNADE IZNOS TAKSE / NAKNADE (KM) BROJ RAČUNA ZA UPLATU POZIV NA BROJ
/ / / /
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
INFORMACIJA
Ime i prezime podnosioca zahtjeva
Adresa stanovanja, mjesto, ulica i broj
Kontakt telefon
Ponuda za zaključenje ugovora o zakupu stana
Lokacija stana
Katastarska čestica stana
Katastarska općina
Vrijeme na koje se traži produženje privremenog korištenja stana (samo kod produženja privremenog korištenja stana)
Razlog (samo kod produženja privremenog korištenja stana)
Potrebna dokumentacija
TRAŽENI DOKUMENT INSTITUCIJA KOJA IZDAJE TRAŽENI DOKUMENT FORMA DOSTAVE KOMENTAR
Dokaz da se vodi na evidenciji Centra za socijalni rad (samo kod produženja prava privremenog korištenja stana) Centar za socijalni rad Vareš Original Pribavlja se po službenoj dužnosti
Rješenje o privremenoj dodjeli stana na korištenje Općina Vareš Original Pribavlja se po službenoj dužnosti
ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG PREDMETA (DANI) 30 dana
OBAVJEŠTENJE 8 dana
VRIJEME VAŽENJA ODLUKE PO ZAHTJEVU (DANI) Nije određeno
PREUZIMANJE OBRASCA ZAHTJEVA Preuzimanje obrasca zahtjeva