VEĆA ORGANIZACIONA JEDINICA Služba za prostorno uređenje
MANJA ORGANIZACIONA JEDINICA Odsjek za urbanizam, geodetske i imovinsko-pravne poslove
DJELATNOST(I) Prostorno uređenje, imovinsko-pravni poslovi
KONTAKT PODACI NADLEŽNOG SLUŽBENIKA

Mervana Balta, viši stručni saradnik za imovinsko-pravne poslove
Telefon: 032 848 135
E-mail:
mervana.balta@vares.info

SVRHA ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Svrha postupka je održavanje zajedničkih dijelova i uređaja zgrade jer je u javnom interesu, u cilju zaštite života i sigurnosti ljudi i imovine.
PRAVNI OSNOV ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Zakon o korištenju i održavanju zajednički dijelova i uređenja zgrade, sve odredbe (“Službene novine ZDK”, broj 4/16); Zakon o upravnom postupku, član 216., stav 2. (“Službene novine F BIH”, broj 2/98 i 48/99); Pravilnik o uslovima za obavljanje poslova upravitelja, član 5. (Oglasna ploča Općine Vareš broj 01-86/17 od 30.03.2017. godine).
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti
NAZIV TAKSE / NAKNADE IZNOS TAKSE / NAKNADE (KM) BROJ RAČUNA ZA UPLATU POZIV NA BROJ
/ / / /
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
INFORMACIJA
Naziv pravnog lica
Adresa, mjesto, ulica i broj
Kontakt telefon
Podaci o javnom pozivu radi donošenja rješenja za obavljanje poslova upravitelja
Potrebna dokumentacija
TRAŽENI DOKUMENT INSTITUCIJA KOJA IZDAJE TRAŽENI DOKUMENT FORMA DOSTAVE KOMENTAR
Rješenje o upisu u sudski registar sa podacima o djelatnosti, koja se odnosi na održavanje stambenih i nestambenih zgrada, pomoćne djelatnosti upravljanja zgradama i upravljanje nekretninama uz naplatu ili po ugovoru Sudski registar Općinskog suda u Zenici Original ili ovjerena kopija /
Bilans stanja i bilans uspjeha, za prethodnu godinu ili za dio godine ako je privredno društvo formirano u tekućoj godini Podnosilac zahtjeva Original ili ovjerena kopija /
Uvjerenje nadležne porezne ispostave o uredno izmirenim direktnim i indirektnim obavezama, ne starije od tri mjeseca UIO Regionalni centar Original ili ovjerena kopija /
Ugovor o izradi i održavanju softverskog Programa za upravljanje zgradama i vođenje evidencije o zgradama, etažnim vlasnicima, vođenje odvojene knjigovodstvene evidencije Podnosilac zahtjeva Ovjerena kopija (u funkciji održavanja zajedničkih dijelova zgrade i upravljanju zgradom, praćenje prihoda na računu zgrade i praćenje utroška sredstava sa računa zgrade)
Dokaz o vlasništvu ili ugovor o zakupu poslovnog prostora za obavljanje poslova upravitelja odnosno drugi dokaz o posjedu poslovnog prostora Zk. ured Općinskog suda u Visokom Original ili ovjerena kopija /
Dokaz o posjedovanju opreme (računar i telefon, motorno vozilo i dr.) Podnosilac zahtjeva Original ili ovjerena kopija /
Inventurna lista osnovnih sredstava za prethodnu godinu, računi u tekućoj godini i slično Podnosilac zahtjeva Original ili ovjerena kopija /
Izjava o strukturi stručnih zaposlenika potpisana od odgovornog lica i ovjerena pečatom privrednog društva sa podacima o školskoj spremi Podnosilac zahtjeva Original /
Matična evidencija aktivnih osiguranika – spisak zaposlenih radnika ovjeren od nadležne porezne ispostave, ne stariji od 10 dana, Porezna ispostava Vareš Original ili ovjerena kopija /
Tabela potpisana od odgovornog lica u kojoj se navode sve aktivnosti iz člana 6.Zakona, sa podacima da li ih obavlja samostalno ili putem podizvođača, a u tabeli se navodi koji zaposlenik obavlja te aktivnosti ili koji podizvođač obavlja te aktivnosti Porezena uprava FBIH, kantonalni ured Zenica, ispostava PU Vareš Original ili ovjerena kopija /
Ugovor o radu sa zaposlenikom koji je u stalnom radnom odnosu u privrednom društvu Podnosilac zahtjeva Original ili ovjerena kopija /
Ugovor o radu na određeno vrijeme ili ugovor o djelu sa zaposlenicima u privrednom društvu Podnosilac zahtjeva Original ili ovjerena kopija /
Ugovor sa podizvođačem za aktivnosti koje ne može obavljati samostalno Podnosilac zahtjeva Original ili ovjerena kopija /
Dokaz da je podizvođač registrovan za obavljanje ugovorene djelatnosti i da ima zaposlene kvalifikovane radnike za tu djelatnost Sudski registar Općinskog suda u Zenici Original ili ovjerena kopija /
Potvrda da nije u postupku stečaja ili likvidacije izdata od općinskog suda, u skladu sa važećim zakonskim propisima, ne starija od tri mjeseca Općinski sud u Zenici Original ili ovjerena kopija /
Uvjerenje kojim se potvrđuje da pravno lice nije kažnjeno za privredni prestup izdato od općinskog suda u skladu sa važećim zakonskim propisima, ne starije od tri mjeseca Općinski sud u Zenici Original ili ovjerena kopija /
ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG PREDMETA (DANI) 60 dana
OBAVJEŠTENJE /
VRIJEME VAŽENJA ODLUKE PO ZAHTJEVU (DANI) 4 godine
PREUZIMANJE OBRASCA ZAHTJEVA Preuzimanje obrasca zahtjeva