VEĆA ORGANIZACIONA JEDINICA Služba za prostorno uređenje
MANJA ORGANIZACIONA JEDINICA Odsjek za urbanizam, geodetske i imovinsko-pravne poslove
DJELATNOST(I) Prostorno uređenje, imovinsko-pravni poslovi
KONTAKT PODACI NADLEŽNOG SLUŽBENIKA
Ime, prezime, pozicija Telefon E-mail
Ljubica Jaćimovska, Služba za prostorno uređenje 032 848 134 /
Belma Hafizović-Ćiva, stručni saradnik za imovinsko-pravne i stambene poslove 032 848 136 belma.hafizovic@vares.info
SVRHA ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Svrha postupka je izdavanje uvjerenja o činjenicama o kojima organ vodi službenu evidenciju, a kod uvjerenja o posjedovnom stanju – podaci o posjedovanju/neposjedovanju imovine
PRAVNI OSNOV ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Zakon o upravnom postupku, član 169. (“Službene novine F BIH”, broj 2/98 i 48/99); Zakon o premjeru i katastru nekretnina, član 169., stav 1. (“Službeni list SRBIH”, broj: 22/84, 12/87, 26/90, 36/90, “Službeni list RBIH”, broj: 4/93, 13/94), prestale važiti odredbe u dijelu koji se odnosi na evidenciju i upis prava vlasništva i drugih stvarnih i obligacionih prava na nekretninama “Službene novine F BiH”, broj 58/02 – završne odredbe).
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti
NAZIV TAKSE / NAKNADE IZNOS TAKSE / NAKNADE (KM) BROJ RAČUNA ZA UPLATU POZIV NA BROJ
Podaci katastra zemljišta, katastra nekretnina i katastra komunalnih uređaja, tarifni broj 4. 10 KM 338 000 221 001 7420, gotovinsko plaćanje ili uplatom na račun Poziv na br. 1910163 i dva broja za godinu: 18
Taksa za grupu “Uvjerenja” (uvjerenje o stanarskom pravu) 5 KM 338 000 221 001 7420, gotovinsko plaćanje ili uplatom na račun Poziv na br. 1910163 i dva broja za godinu: 18
Podaci katastra zemljišta, katastra nekretnina i katastra komunalnih uređaja, tarifni broj 10.1.3, za uvjerenje o podacima posljednjeg stanja u katastru.(Uvjerenje o posjedovanju/neposjedovanju nekretnine) 5 KM 338 000 221 001 7420, gotovinsko plaćanje ili uplatom na račun Poziv na br. 1910163 i dva broja za godinu: 18
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
INFORMACIJA
Ime i prezime podnosioca zahtjeva
Ime oca
Adresa stanovanja, mjesto, ulica i broj
Kontakt telefon
Naziv službene evidencije iz koje se zahtijevaju podaci
Katastarska čestica zemljišta
Katastarska općina zemljišta
Svrha
Kontakt adresa, ako nije adresa stanovanja
JMB
Potrebna dokumentacija
TRAŽENI DOKUMENT INSTITUCIJA KOJA IZDAJE TRAŽENI DOKUMENT FORMA DOSTAVE KOMENTAR
Dokaz da je nosilac stanarskog prava Podnositelj zahtjeva Original (za uvjerenje o stanarskom pravu)
Dokaz o uplati administrativne takse Općina, banka, pošta Original /
ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG PREDMETA (DANI) Isti dan
OBAVJEŠTENJE /
VRIJEME VAŽENJA ODLUKE PO ZAHTJEVU (DANI) Nije određeno
PREUZIMANJE OBRASCA ZAHTJEVA Preuzimanje obrasca zahtjeva