VEĆA ORGANIZACIONA JEDINICA Služba za prostorno uređenje
MANJA ORGANIZACIONA JEDINICA Odsjek za urbanizam, geodetske i imovinsko-pravne poslove
DJELATNOST(I) Prostorno uređenje, imovinsko-pravni poslovi
KONTAKT PODACI NADLEŽNOG SLUŽBENIKA
Ime, prezime, pozicija Telefon E-mail
Mevla Alić, viši samostalni referent za imovinsko-pravne poslove 032 848 136 mevla.alic@vares.info
Mervana Balta, viši stručni saradnik za imovinsko-pravne poslove 032 848 135 mervana.balta@vares.info
Belma Hafizović-Ćiva, stručni saradnik za imovinsko-pravne i stambene poslove 032 848 136 belma.hafizovic@vares.info
SVRHA ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Svrha postupka je brisanje društvenog, sada državnog vlasništva i prava korištenja radi upisa prava vlasništva u zemljišnoj knjizi.
PRAVNI OSNOV ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Zakon o stvarnim pravima, član 343. (“Službene novine F BIH”, broj 66/13, 100/13); Zakon o upravnom postupku, član 216, stav 2. (“Službene novine F BIH”, broj 2/98 i 48/99).
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti
NAZIV TAKSE / NAKNADE IZNOS TAKSE / NAKNADE (KM) BROJ RAČUNA ZA UPLATU POZIV NA BROJ
/ / / /
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
INFORMACIJA
Ime i prezime podnosioca zahtjeva
Adresa stanovanja, mjesto, ulica i broj
Kontakt telefon
Katastarska čestica na kojoj se nalazi stambeni objekt
Katastarska općina u kojoj se nalazi stambeni objekt
Zemljišnoknjižni uložak
Novi premjer
Potrebna dokumentacija
TRAŽENI DOKUMENT INSTITUCIJA KOJA IZDAJE TRAŽENI DOKUMENT FORMA DOSTAVE KOMENTAR
Zk.izvadak Zk. ured Općinskog suda u Visokom Kopija uz predočavanje originala na uvid /
Posjedovni list Katastar Općine Vareš Original Pribavlja se po službenoj dužnosti. Uz napomenu: uvid po službenoj dužnosti za internu upotrebu.
ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG PREDMETA (DANI) 8 dana
OBAVJEŠTENJE /
VRIJEME VAŽENJA ODLUKE PO ZAHTJEVU (DANI) Nije određeno
PREUZIMANJE OBRASCA ZAHTJEVA Preuzimanje obrasca zahtjeva