VEĆA ORGANIZACIONA JEDINICA Služba za prostorno uređenje
MANJA ORGANIZACIONA JEDINICA Odsjek za urbanizam, geodetske i imovinsko-pravne poslove
DJELATNOST(I) Prostorno uređenje, imovinsko-pravni poslovi
KONTAKT PODACI NADLEŽNOG SLUŽBENIKA
Ime, prezime, pozicija Telefon E-mail
Mevla Alić, viši samostalni referent za imovinsko-pravne poslove 032 848 136 mevla.alic@vares.info
Mervana Balta, viši stručni saradnik za imovinsko-pravne poslove 032 848 135 mervana.balta@vares.info
Belma Hafizović-Ćiva, stručni saradnik za imovinsko-pravne i stambene poslove 032 848 136 belma.hafizovic@vares.info
SVRHA ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Svrha postupka je dodjela zemljišta radi izgradnje objekata u smislu člana 45., stav 2, tačke I,II,III Zakon o građevinskom zemljištu FBIH.
PRAVNI OSNOV ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Zakon o građevinskom zemljištu, član 45. (“Službene novine F BIH”, broj 67/05); Zakon o upravnom postupku, član 216, stav 2. (“Službene novine F BIH”, broj 2/98 i 48/99); Zakon o stvarnim pravima, član 363. (“Službene novine F BIH”, broj 66/13, 100/13);Odluka o građevinskom zemljištu, član 11. i 27. (Oglasna tabla Općine Vareš, broj 01-147/04 od 22.09.2004.godine); Pravilnik o postupku javnog konkursa za raspolaganje nekretninama u vlasništvu FBiH, kantona, općina i gradova ( „Službene novine FBiH, broj: 17/14“)
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti
NAZIV TAKSE / NAKNADE IZNOS TAKSE / NAKNADE (KM) BROJ RAČUNA ZA UPLATU POZIV NA BROJ
Naknada za dodijeljeno gradsko građevinsko zemljište na korištenje, član 31. 1 m2 korisne površine građevine se utvrđuje primjenom fiksnog procenta koji je propisan zakonom: I zona = 6%, II zona= 5%, III zona= 4%, IV zona=3%, V zona=2%, VI zona=1%) na prosječnu konačnu građevinsku cijenu 1 m2 stambenog prostora iz prethodne godine 338 000 221 001 7420, gotovinsko plaćanje ili uplatom na račun Poziv na br. 1910163 i dva broja za godinu: 18
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
INFORMACIJA
Naziv pravnog lica
Adresa sjedišta
Kontakt telefon
Katastarska čestica zemljišta
Katastarska općina zemljišta
Svrha – radi izgradnje objekta u smislu člana 45., stav 2, tačka I,II,III zakona
Potrebna dokumentacija
TRAŽENI DOKUMENT INSTITUCIJA KOJA IZDAJE TRAŽENI DOKUMENT FORMA DOSTAVE KOMENTAR
Zk.izvadak Zk.ured Općinskog suda u Visokom Kopija uz predočavanje originala na uvid /
Kopija katastarskog plana Katastar Općine Vareš Original Pribavlja se po službenoj dužnosti. Uz napomenu: uvid po službenoj dužnosti za internu upotrebu.
Urbanistička saglasnost Općina Vareš Original Pribavlja se po službenoj dužnosti
Dokaz o uplati administrativne takse Općina,banka,pošta Original /
ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG PREDMETA (DANI) 60 dana
OBAVJEŠTENJE /
VRIJEME VAŽENJA ODLUKE PO ZAHTJEVU (DANI) Nije određeno
PREUZIMANJE OBRASCA ZAHTJEVA Preuzimanje obrasca zahtjeva