VEĆA ORGANIZACIONA JEDINICA Služba za prostorno uređenje
MANJA ORGANIZACIONA JEDINICA Odsjek za urbanizam, geodetske i imovinsko-pravne poslove
DJELATNOST(I) Prostorno uređenje, imovinsko-pravni poslovi
KONTAKT PODACI NADLEŽNOG SLUŽBENIKA
Ime, prezime, pozicija Telefon E-mail
Mevla Alić, viši samostalni referent za imovinsko-pravne poslove 032 848 136 mevla.alic@vares.info
Mervana Balta, viši stručni saradnik za imovinsko-pravne poslove 032 848 135 mervana.balta@vares.info
Belma Hafizović-Ćiva, stručni saradnik za imovinsko-pravne i stambene poslove 032 848 136 belma.hafizovic@vares.info
SVRHA ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Svrha postupka je upis prava vlasništva na nekretninama radi pripreme provođenja privatizacije kao i radi prijenosa prava vlasništva na nekretninama u korist kupca u postupku privatizacije.
PRAVNI OSNOV ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Uredba o upisu nekretnina u javne knjige u postupku privatizacije, član 4. (“Službene novine F BIH”, broj 45/99, 48/00); Zakon o upravnom postupku, član 216., stav 1. (“Službene novine F BIH”, broj 2/98 i 48/99).
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti
NAZIV TAKSE / NAKNADE IZNOS TAKSE / NAKNADE (KM) BROJ RAČUNA ZA UPLATU POZIV NA BROJ
Takse za grupu “Prostorno uređenje i građenje”; IX – tarifni broj 19 50 KM 338 000 221 001 7420, gotovinsko plaćanje ili uplatom na račun Poziv na br. 1910163 i dva broja za godinu: 18
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
INFORMACIJA
Naziv preduzeća
Adresa
Kontakt telefon
Prijedlog za upis prava vlasništva u postupku privatizacije
Datum privatizacije
Potrebna dokumentacija
TRAŽENI DOKUMENT INSTITUCIJA KOJA IZDAJE TRAŽENI DOKUMENT FORMA DOSTAVE KOMENTAR
Zk. izvadak ili izvod iz katastra nekretnina za zemljišno-knjižne čestice na koje se polaže pravo Zk.ured Općinskog suda u Visokom Kopija uz predočavanje originala na uvid /
Posjedovni list Katastar Općine Vareš Original Pribavlja se po službenoj dužnosti Uz napomenu: uvid po službenoj dužnosti za internu upotrebu.
Dokaz o prodaji (ugovor o kupoprodaji) Preduzeće Kopija uz predočavanje originala na uvid /
Početni bilans Preduzeće Kopija uz predočavanje originala na uvid /
Rješenje o registraciji preduzeća Sudski registar Općinskog suda u Zenici Original ili ovjerena kopija /
Dokaz o uplati administrativne takse Općina, banka, pošta Original /
ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG PREDMETA (DANI) 30 dana
OBAVJEŠTENJE /
VRIJEME VAŽENJA ODLUKE PO ZAHTJEVU (DANI) Trajno
PREUZIMANJE OBRASCA ZAHTJEVA Preuzimanje obrasca zahtjeva