VEĆA ORGANIZACIONA JEDINICA Služba za prostorno uređenje
MANJA ORGANIZACIONA JEDINICA Odsjek za urbanizam, geodetske i imovinsko-pravne poslove
DJELATNOST(I) Prostorno uređenje, imovinsko-pravni poslovi
KONTAKT PODACI NADLEŽNOG SLUŽBENIKA
Ime, prezime, pozicija Telefon E-mail
Mevla Alić, viši samostalni referent za imovinsko-pravne poslove 032 848 136 mevla.alic@vares.info
Mervana Balta, viši stručni saradnik za imovinsko-pravne poslove 032 848 135 mervana.balta@vares.info
Belma Hafizović-Ćiva, stručni saradnik za imovinsko-pravne i stambene poslove 032 848 136 belma.hafizovic@vares.info
SVRHA ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Svrha postupka je razgraničenje državnog i privatnog zemljišta.
PRAVNI OSNOV ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Zakon o uzurpaciji SR BIH stavljen van snage Zakonom o stvarnim pravima FBIH (“Službene novine FBIH”, 66/2013, 100/2013) članom 371., tačka 11 , Član 16. (“Službeni list SR BIH”, 6/78, 13/95); Zakon o stvarnim pravima , član 372. (“Službene novine F BiH”, broj 66/13, 100/13). Napomena: Započeti postupci o sticanju, zaštiti i prestanku prava vlasništva i drugih stvarnih prava započeti na osnovu propisa koji su bili na snazi do dana početka primjene ovoga zakona okončat će se po odredbama tih propisa.
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti
NAZIV TAKSE / NAKNADE IZNOS TAKSE / NAKNADE (KM) BROJ RAČUNA ZA UPLATU POZIV NA BROJ
Taksa za donošenje rješenja o bespravnom zauzeću društvenog zemljišta, tarifni broj 23, tačka 9. 50 KM 338 000 221 001 7420, gotovinsko plaćanje ili uplatom na račun Poziv na br. 1910163 i dva broja za godinu: 18
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
INFORMACIJA
Ime i prezime podnosioca zahtjeva / naziv pravnog lica
Adresa
Kontakt telefon
Katastarska čestica zemljišta
Katastarska općina zemljišta
Svrha
Potrebna dokumentacija
TRAŽENI DOKUMENT INSTITUCIJA KOJA IZDAJE TRAŽENI DOKUMENT FORMA DOSTAVE KOMENTAR
Zk.izvadak Zk.ured Općinskog suda u Visokom Kopija uz predočavanje originala na uvid /
Posjedovni list Katastar Općine Vareš Original Uz napomenu: uvid po službenoj dužnosti za internu upotrebu.
Dokaz o uplati administrativne takse Općina, banka, pošta Original /
ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG PREDMETA (DANI) 60 dana
OBAVJEŠTENJE /
VRIJEME VAŽENJA ODLUKE PO ZAHTJEVU (DANI) Trajno
PREUZIMANJE OBRASCA ZAHTJEVA Preuzimanje obrasca zahtjeva