VEĆA ORGANIZACIONA JEDINICA Služba za prostorno uređenje
MANJA ORGANIZACIONA JEDINICA Odsjek za urbanizam, geodetske i imovinsko-pravne poslove
DJELATNOST(I) Prostorno uređenje, imovinsko-pravni poslovi
KONTAKT PODACI NADLEŽNOG SLUŽBENIKA
Ime, prezime, pozicija Telefon E-mail
Mevla Alić, viši samostalni referent za imovinsko-pravne poslove 032 848 136 mevla.alic@vares.info
Mervana Balta, viši stručni saradnik za imovinsko-pravne poslove 032 848 135 mervana.balta@vares.info
Belma Hafizović-Ćiva, stručni saradnik za imovinsko-pravne i stambene poslove 032 848 136 belma.hafizovic@vares.info
SVRHA ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Svrha postupka je poništenje rješenja o eksproprijaciji ako ne služi svrsi eksproprijacije i ako korisnik eksproprijacije nije izvršio znatnije radove na objektu.
PRAVNI OSNOV ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Zakon o eksproprijaciji, član 19. (“Službene novine F BIH”, broj 70/07, 36/10, 25/12, 34/16); Zakon o upravnom postupku, član 216., stav 1. (“Službene novine F BIH”, broj 2/98 i 48/99); Zakon o eksproprijaciji, član 34. (“Službene novine F BIH”, broj 70/07, 36/10, 25/12, 34/16).
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti
NAZIV TAKSE / NAKNADE IZNOS TAKSE / NAKNADE (KM) BROJ RAČUNA ZA UPLATU POZIV NA BROJ
Taksa za donošenje rješenja o eksproprijaciji i deeksproprijaciji 50 KM 338 000 221 001 7420, gotovinsko plaćanje ili uplatom na račun Poziv na br. 1910163 i dva broja za godinu: 18
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
INFORMACIJA
Ime i prezime vlasnika eksproprisane nekretnine
Adresa
Kontakt telefon
Broj i datum pravosnažnog Rješenja Općine Vareš, Službe za imovinsko-pravne odnose
Svrha izgradnje
Potrebna dokumentacija
TRAŽENI DOKUMENT INSTITUCIJA KOJA IZDAJE TRAŽENI DOKUMENT FORMA DOSTAVE KOMENTAR
Ranije rješenje o eksproprijaciji Služba za imovinsko-pravne odnose Općine Vareš Original Pribavlja se po službenoj dužnosti
Dokaz o uplati administrativne takse Općina, banka, pošta Original /
ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG PREDMETA (DANI) 60 dana
OBAVJEŠTENJE /
VRIJEME VAŽENJA ODLUKE PO ZAHTJEVU (DANI) Trajno
PREUZIMANJE OBRASCA ZAHTJEVA Preuzimanje obrasca zahtjeva