VEĆA ORGANIZACIONA JEDINICA Služba za prostorno uređenje
MANJA ORGANIZACIONA JEDINICA Odsjek za urbanizam, geodetske i imovinsko-pravne poslove
DJELATNOST(I) Prostorno uređenje, imovinsko-pravni poslovi
KONTAKT PODACI NADLEŽNOG SLUŽBENIKA
Ime, prezime, pozicija Telefon E-mail
Mevla Alić, viši samostalni referent za imovinsko-pravne poslove 032 848 136 mevla.alic@vares.info
Mervana Balta, viši stručni saradnik za imovinsko-pravne poslove 032 848 135 mervana.balta@vares.info
Belma Hafizović-Ćiva, stručni saradnik za imovinsko-pravne i stambene poslove 032 848 136 belma.hafizovic@vares.info
SVRHA ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Svrha postupka je ustanoviti služnost na zemljištu i zgradi kao i zakup na zemljištu na određeno vrijeme.
PRAVNI OSNOV ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Zakon o eksproprijaciji, član 19. (“Službene novine F BIH”, broj 70/07, 36/10, 25/12, 34/16); Zakon o upravnom postupku, član 216., stav 1. (“Službene novine F BIH”, broj 2/98 i 48/99).
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti
NAZIV TAKSE / NAKNADE IZNOS TAKSE / NAKNADE (KM) BROJ RAČUNA ZA UPLATU POZIV NA BROJ
Taksa za donošenje rješenja o eksproprijaciji i deeksproprijaciji 50 KM 338 000 221 001 7420, gotovinsko plaćanje ili uplatom na račun Poziv na br. 1910163 i dva broja za godinu: 18
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
INFORMACIJA
Naziv pravnog lica
Adresa
Kontakt telefon
Broj i datum odluke o utvrđivanju javnog interesa Općinskog vijeća Općine Vareš
Broj katastarske čestice
Katastarska općina
Osigurana sredstva za plaćanje naknade
Potrebna dokumentacija
TRAŽENI DOKUMENT INSTITUCIJA KOJA IZDAJE TRAŽENI DOKUMENT FORMA DOSTAVE KOMENTAR
Odluka o utvrđivanju javnog interesa Služba za imovinsko-pravne poslove Općine Vareš Original Pribavlja se po službenoj dužnosti
Kopija bankovne kartice uz navođenje transakcijskog računa Relevantna banka Kopija /
Projektna dokumentacija Projektantska kuća Original ili ovjerena kopija /
Zk.izvadak Zk. ured Općinskog suda u Visokom Kopija uz predočavanje originala na uvid /
Kopija katastarskog plana Katastar Općine Original Pribavlja se po službenoj dužnosti. Uz napomenu: uvid po službenoj dužnosti za internu upotrebu.
Dokaz o uplati administrativne takse Općina, banka, pošta Original /
ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG PREDMETA (DANI) 60 dana
OBAVJEŠTENJE /
VRIJEME VAŽENJA ODLUKE PO ZAHTJEVU (DANI) 5 godina
PREUZIMANJE OBRASCA ZAHTJEVA Preuzimanje obrasca zahtjeva