VEĆA ORGANIZACIONA JEDINICA Služba za prostorno uređenje
MANJA ORGANIZACIONA JEDINICA Odsjek za urbanizam, geodetske i imovinsko-pravne poslove
DJELATNOST(I) Prostorno uređenje, imovinsko-pravni poslovi
KONTAKT PODACI NADLEŽNOG SLUŽBENIKA
Ime, prezime, pozicija Telefon E-mail
Mevla Alić, viši samostalni referent za imovinsko-pravne poslove 032 848 136 mevla.alic@vares.info
Mervana Balta, viši stručni saradnik za imovinsko-pravne poslove 032 848 135 mervana.balta@vares.info
Belma Hafizović-Ćiva, stručni saradnik za imovinsko-pravne i stambene poslove 032 848 136 belma.hafizovic@vares.info
SVRHA ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Svrha postupka je preuzimanju iz posjeda neizgrađeno gradsko građevinsko zemljište radi privođenja trajnoj namjeni, odnosno radi uređenja za građenje.
PRAVNI OSNOV ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Zakon o građevinskom zemljištu, član 25. (“Službene novine F BIH”, broj 67/05); Zakon o upravnom postupku, član 216., stav 1. (“Službene novine F BIH”, broj 2/98 i 48/99).
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti
NAZIV TAKSE / NAKNADE IZNOS TAKSE / NAKNADE (KM) BROJ RAČUNA ZA UPLATU POZIV NA BROJ
Takse za grupu “Prostorno uređenje i građenje”; IX – tarifni broj 19 50 KM 338 000 221 001 7420, gotovinsko plaćanje ili uplatom na račun Poziv na br. 1910163 i dva broja za godinu: 18
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
INFORMACIJA
Ime i prezime podnosioca zahtjeva
Adresa
Kontakt telefon
Katastarska čestica
Katastarska općina
Površina zemljišta
Iznos naknade po kvadratnom metru zemljišta
Potrebna dokumentacija
TRAŽENI DOKUMENT INSTITUCIJA KOJA IZDAJE TRAŽENI DOKUMENT FORMA DOSTAVE KOMENTAR
Zk. izvadak Zk. ured Općinskog suda u Visokom Kopija uz predočavanje originala na uvid /
Posjedovni list Katastar Općine Vareš Original Pribavlja se po službenoj dužnosti. Uz napomenu: uvid po službenoj dužnosti za internu upotrebu.
Dokaz o uplati administrativne takse Općina, banka, pošta Original /
ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG PREDMETA (DANI) 30 dana
OBAVJEŠTENJE /
VRIJEME VAŽENJA ODLUKE PO ZAHTJEVU (DANI) Trajno
PREUZIMANJE OBRASCA ZAHTJEVA Preuzimanje obrasca zahtjeva