VEĆA ORGANIZACIONA JEDINICA Služba za prostorno uređenje
MANJA ORGANIZACIONA JEDINICA Odsjek za urbanizam, geodetske i imovinsko-pravne poslove
DJELATNOST(I) Prostorno uređenje, imovinsko-pravni poslovi
KONTAKT PODACI NADLEŽNOG SLUŽBENIKA
Ime, prezime, pozicija Telefon E-mail
Mevla Alić, viši samostalni referent za imovinsko-pravne poslove 032 848 136 mevla.alic@vares.info
Mervana Balta, viši stručni saradnik za imovinsko-pravne poslove 032 848 135 mervana.balta@vares.info
Belma Hafizović-Ćiva, stručni saradnik za imovinsko-pravne i stambene poslove 032 848 136 belma.hafizovic@vares.info
SVRHA ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Svrha postupka je sticanje prava vlasništva na zemljištu, pod zgradom i na onoj površini zemljišta koje je prostornim planom ili planom parcelizacije utvrđeno da služi za redovnu upotrebu zgrade.
PRAVNI OSNOV ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Zakon o građevinskom zemljištu, član 39., stav 2. (“Službene novine F BIH”, broj 67/05); Zakon o upravnom postupku, član 216., stav 2. (“Službene novine F BIH”, broj 2/98 i 48/99); Zakon o stvarnim pravima , član 346. (“Službene novine F BIH”, broj 66/13 i 100/13); Pravilnik o postupku javnog konkursa za raspolaganje nekretninama u vlasništvu FBIH, kantona, općina i gradova, član 3. i 4. (“Službene novine F BIH”, broj 17/14); Odluka o građevinskom zemljištu, član 3. i 4. (Oglasna ploča Općine Vareš Broj 01-186/16).
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti
NAZIV TAKSE / NAKNADE IZNOS TAKSE / NAKNADE (KM) BROJ RAČUNA ZA UPLATU POZIV NA BROJ
Prostorno uređenje i građenje, IX – tarifni broj 19 50 KM 338 000 221 001 7420, gotovinsko plaćanje ili uplatom na račun Poziv na br. 1910163 i dva broja za godinu: 18
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
INFORMACIJA
Ime i prezime podnosioca zahtjeva
Adresa stanovanja
Kontakt telefon
Katastarska čestica broj
Površina nekretnine
Katastarska općina
Potrebna dokumentacija
TRAŽENI DOKUMENT INSTITUCIJA KOJA IZDAJE TRAŽENI DOKUMENT FORMA DOSTAVE KOMENTAR
Zk.izvadak Zk. ured Općinskog suda u Visokom Kopija uz predočavanje originala na uvid /
Kopija katastarskog plana Katastar Općine Vareš Original Pribavlja se po službenoj dužnosti. Uz napomenu: uvid po službenoj dužnosti za internu upotrebu.
Dokaz o uplati administrativne takse Općina, banka, pošta Original /
ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG PREDMETA (DANI) 60 dana
OBAVJEŠTENJE /
VRIJEME VAŽENJA ODLUKE PO ZAHTJEVU (DANI) Trajno
PREUZIMANJE OBRASCA ZAHTJEVA Preuzimanje obrasca zahtjeva