VEĆA ORGANIZACIJSKA JEDINICA Služba za privredu, finansije i trezor
MANJA ORGANIZACIJSKA JEDINICA /
DJELATNOST(I) Privreda, finansije i trezor
KONTAKT PODACI NADLEŽNOG SLUŽBENIKA

Jadranka Radoš, viša stručna suradnica za obrt i poduzetništvo
Telefon: 032 848 105
E-mail:
jadranka.rados@vares.info

SVRHA ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Svrha postupka je obavijest nadležnih inspekcijskih organa o početku rada.
PRAVNI OSNOV ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Zakon o upravnom postupku, član 200. (“Službene novine F BiH”, broj 70/06); Zakon o unutrašnjoj trgovini, član 22. (“Službene novine F BiH”, broj 40,10, 79/17).
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti
NAZIV TAKSE / NAKNADE IZNOS TAKSE / NAKNADE (KM) BROJ RAČUNA ZA UPLATU POZIV NA BROJ
Takse za grupu “Samostalno obavljanje djelatnosti”; VIII. – tarifa 15.3., Trajna odjava radnje (djelatnosti) 20 KM 338 000 221 001 7420, gotovinsko plaćanje ili uplatom na račun Poziv na br. 1910163 i dva broja za godinu: 18
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
INFORMACIJA
Ime i prezime podnosioca zahtjeva/naziv firme
Adresa stanovanja
Kontakt telefon
ID broj
Datum prestanka obavljanja djelatnosti
Mjesto gdje se nalazi objekt
Vlasništvo
Razlog prestanka rada trgovine
Potrebna dokumentacija
TRAŽENI DOKUMENT INSTITUCIJA KOJA IZDAJE TRAŽENI DOKUMENT FORMA DOSTAVE KOMENTAR
Rješenje o registraciji Općinski sud u Zenici Original ili ovjerena kopija /
Odluka nadležnog organa o prestanku rada trgovine Podnosilac zahtjeva Original /
Dokaz o uplati administrativne takse Općina, banka, pošta Original /
ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG PREDMETA (DANI) 3 dana
OBAVJEŠTENJE /
VRIJEME VAŽENJA ODLUKE PO ZAHTJEVU (DANI) /
PREUZIMANJE OBRASCA ZAHTJEVA Preuzimanje obrasca zahtjeva