VEĆA ORGANIZACIJSKA JEDINICA Služba za privredu, finansije i trezor
MANJA ORGANIZACIJSKA JEDINICA /
DJELATNOST(I) Privreda, finansije i trezor
KONTAKT PODACI NADLEŽNOG SLUŽBENIKA

Jadranka Radoš, viša stručna suradnica za obrt i poduzetništvo
Telefon: 032 848 105
E-mail:
jadranka.rados@vares.info

SVRHA ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Svrha postupka je izdavanja rješenja kojim se utvrđuje prestanak djelatnosti ili obrta.
PRAVNI OSNOV ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Zakon o upravnom postupku, član 200. (“Službene novine F BiH”, broj 70/06).
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti
NAZIV TAKSE / NAKNADE IZNOS TAKSE / NAKNADE (KM) BROJ RAČUNA ZA UPLATU POZIV NA BROJ
Takse za grupu “Samostalno obavljanje djelatnosti”; VIII. – tarifa 15., tačka 3., Trajna odjava radnje (djelatnosti) 10 KM 338 000 221 001 7420, gotovinsko plaćanje ili uplatom na račun Poziv na br. 1910163 i dva broja za godinu: 18
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
INFORMACIJA
Ime i prezime podnosioca zahtjeva/naziv firme
Adresa stanovanja
Kontakt telefon
Naziv djelatnosti/obrta
Adresa sjedišta
Potrebna dokumentacija
TRAŽENI DOKUMENT INSTITUCIJA KOJA IZDAJE TRAŽENI DOKUMENT FORMA DOSTAVE KOMENTAR
Uvjerenje o izmirenju javnih prihoda Porezna ispostava Vareš Original Pribavlja se po službenoj dužnosti
Dokaz o uplati administrativne takse Općina, banka, pošta Original /
ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG PREDMETA (DANI) 1 dan
OBAVJEŠTENJE /
VRIJEME VAŽENJA ODLUKE PO ZAHTJEVU (DANI) Nije određeno.
PREUZIMANJE OBRASCA ZAHTJEVA Preuzimanje obrasca zahtjeva