VEĆA ORGANIZACIJSKA JEDINICA Služba za privredu, finansije i trezor
MANJA ORGANIZACIJSKA JEDINICA /
DJELATNOST(I) Privreda, finansije i trezor
KONTAKT PODACI NADLEŽNOG SLUŽBENIKA

Dragan Orozović, viši stručni suradnik za poljoprivredu i vodoprivredu
Telefon: 032 848 105
E-mail:
/

SVRHA ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Svrha postupka je održavanje vodotoka, vodnih dobara i vodnih objektata, održavanje prirodnih i vještačkih vodotoka kao što je oblaganje korita i obala, čišćenje, uklanjanje nanosa i djelimično produbljavanje dna korita, ublažavanje zavoja bez značajnije promjene trase korita i slično.
PRAVNI OSNOV ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Zakon o vodama, član 81., tačka 1 (“Službene novine F BiH”, broj 70/06); Uredba o vrstama i sadržaju planova zaštite od štetnog djelovanja voda, član 23., tačka 1. (“Službene novine F BiH”, broj 26/09).
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti
NAZIV TAKSE / NAKNADE IZNOS TAKSE / NAKNADE (KM) BROJ RAČUNA ZA UPLATU POZIV NA BROJ
/ / / /
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
INFORMACIJA
Ime i prezime podnosioca zahtjeva/naziv pravnog lica
Adresa stanovanja/mjesto, ulica i broj
Kontakt telefon
Lokacija na kojoj će se vršiti uklanjanje naplavnog materijala
Potrebna dokumentacija
TRAŽENI DOKUMENT INSTITUCIJA KOJA IZDAJE TRAŽENI DOKUMENT FORMA DOSTAVE KOMENTAR
/ / / /
ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG PREDMETA (DANI) 1 dan
OBAVJEŠTENJE /
VRIJEME VAŽENJA ODLUKE PO ZAHTJEVU (DANI) Nije određeno.
PREUZIMANJE OBRASCA ZAHTJEVA Preuzimanje obrasca zahtjeva