VEĆA ORGANIZACIJSKA JEDINICA Služba za privredu, finansije i trezor
MANJA ORGANIZACIJSKA JEDINICA /
DJELATNOST(I) Privreda, finansije i trezor
KONTAKT PODACI NADLEŽNOG SLUŽBENIKA

Dragan Orozović, viši stručni suradnik za poljoprivredu i vodoprivredu
Telefon: 032 848 105
E-mail:
/

SVRHA ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Svrha postupka je da se utvrdi postojanje uslova za ostvarivanje prava na vodu podnosioca zahtjeva, kao i načina ostvarivanja tog prava, te uslovi kojima mora udovoljiti dokumentacija za građenje novih, rekonstrukciju ili uklanjanje postojećih objekata.
PRAVNI OSNOV ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Zakon o vodama Zeničko-Dobojskog Kantona, član 69. (“Službene novine ZDK”, broj 17/07); Zakon o upravnom postupku, sve odredbe (“Službene novine F BiH”, broj 2/98, 48/99).
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti
NAZIV TAKSE / NAKNADE IZNOS TAKSE / NAKNADE (KM) BROJ RAČUNA ZA UPLATU POZIV NA BROJ
Takse za grupu “Vodoprivreda”; XI – Tarifa 25., Za izdavanje prethodne vodne saglasnosti 30 KM 338 000 221 001 7420, gotovinsko plaćanje ili uplatom na račun Poziv na br. 1910163 i dva broja za godinu: 18
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
INFORMACIJA
Ime i prezime podnosioca zahtjeva/naziv pravnog lica
Naziv mjesne zajednice
Adresa stanovanja/mjesto, ulica i broj
Kontakt telefon
Svrha izdavanja
Potrebna dokumentacija
TRAŽENI DOKUMENT INSTITUCIJA KOJA IZDAJE TRAŽENI DOKUMENT FORMA DOSTAVE KOMENTAR
Projekat vodovoda ili dokumentacija o formi projekta Podnosilac zahtjeva Original ili ovjerena kopija /
Potvrda o zdravstvenoj ispravnosti vode Zavod za zdravtstvo ZDK Original ili ovjerena kopija /
Proračun potrebnih količina voda potrebnih za potrebe stanovništva Podnosilac zahtjeva Original ili ovjerena kopija /
Elaborat o zaštitnim zonama izvorišta u okviru projekta Podnosilac zahtjeva Original ili ovjerena kopija /
Dokaz o uplati administrativne takse Općina, banka, pošta Original /
ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG PREDMETA (DANI) 1 dan
OBAVJEŠTENJE /
VRIJEME VAŽENJA ODLUKE PO ZAHTJEVU (DANI) Nije određeno
PREUZIMANJE OBRASCA ZAHTJEVA Preuzimanje obrasca zahtjeva