VEĆA ORGANIZACIJSKA JEDINICA Služba za privredu, finansije i trezor
MANJA ORGANIZACIJSKA JEDINICA /
DJELATNOST(I) Privreda, finansije i trezor
KONTAKT PODACI NADLEŽNOG SLUŽBENIKA

Jadranka Radoš, viša stručna suradnica za obrt i poduzetništvo
Telefon: 032 848 105
E-mail:
jadranka.rados@vares.info

SVRHA ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Svrha postupka je dobivanje saglasnosti za početak obavljanja obrta.
PRAVNI OSNOV ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Zakon o upravnom postupku, član 200. (“Službene novine F BIH”, broj 2/98 i 48/99); Zakon o obrtu i srodnim djelatnostima, član 15. i 44., stav 6. i 7. (“Službene novine F BIH”, broj 35/09 i 42/11); Uredba o izmjeni uredbe o vezanim i posebnim obrtima, član 4. (“Službene novine FBiH”, broj 16/12); Uredba o zaštiti tradicionalnih i starih obrta, član 3. (“Službene novine FBiH”, broj 66/09, 38/10 i 16/12); Pravilnik o izmjeni pravilnika o vezanim obrtima i srodnim djelatnostima koji se mogu obavljati izvan poslovnih i stambenih prostorija, sve odredbe (“Službene novine FBiH”, broj 12/12); Pravilnik o dopunama pravilnika o minimalnim tehničkim i drugim uslovima za obavljanje obratničkih i srodnih djelatnosti, sve odredbe (“Službene novine FBiH”, broj 72/11); Klasifikacija djelatnosti BIH 2010 (“Službene novine FBiH”, broj 47/10).
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti
NAZIV TAKSE / NAKNADE IZNOS TAKSE / NAKNADE (KM) BROJ RAČUNA ZA UPLATU POZIV NA BROJ
/ / / /
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
INFORMACIJA
Ime i prezime podnosioca zahtjeva
Prebivalište-boravište
Kontakt telefon
Vrsta obrta
Naziv firme
Sjedište obrta
Datum početka obrta
Da li će se obrt obavljati kao osnovno, dopunsko ili dodatno zanimanje
Djelatnost
Potrebna dokumentacija
TRAŽENI DOKUMENT INSTITUCIJA KOJA IZDAJE TRAŽENI DOKUMENT FORMA DOSTAVE KOMENTAR
Lična karta ili drugi identifikacioni dokument MUP Kopija /
CIPS potvrda MUP Original ili ovjerena kopija /
Ljekarsko uvjerenje o ispunjavanju općih i posebnih zdravstvenih uvjeta Ovlaštena zdravstvena ustanova Original ili ovjerena kopija /
Uvjerenje da pravomoćnom sudskom presudom, rješenjem o prekršaju ili upravnim aktom nije izrečena zaštitna mjera zabrane obavljanja obrta Općinski sud u Visokom Original ili ovjerena kopija /
Stručna sprema, stručna osposobljenost ili položen majstorski ispit Obrazovna ustanova ili obrtnička komora Original ili ovjerena kopija /
Uvjerenje da nema zasnovan radni odnos (za osnovnu djelatnost) Biro za zapošljavanje Vareš Original ili ovjerena kopija /
Uvjerenje da ima zasnovan radni odnos (za dopunsko i dodatno zanimanje) Poslodavac Original ili ovjerena kopija /
Izjava o ispunjavanju minimalnih tehničkih i drugih uslova za obavljanje obrtničkih i srodnih djelatnosti Ovjerava se u općini ili kod notara Original ili ovjerena kopija /
Dokaz o vlasništvu prostora (Zemljišnoknjižni izvadak) ili Ugovor o zakupu (ako se radi o korištenju dostaviti i zk uložak vlasnika) Zk. ured Općinskog suda Visoko ili Ugovorne strane Original ili ovjerena kopija /
Radna dozvola za strane državljane JU Služba za zapošljavanje ZDK Kopija uz predočavanje originala na uvid /
Stručno mišljenje ovlaštenog lica za mjerenje buke Kantonalni zavod za medicinu rada i sportsku medicinu – Zenica, kabinet za fizička ispitivanja Original ili ovjerena kopija /
ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG PREDMETA (DANI) 1 dan
OBAVJEŠTENJE /
VRIJEME VAŽENJA ODLUKE PO ZAHTJEVU (DANI) Nije određeno
PREUZIMANJE OBRASCA ZAHTJEVA Preuzimanje obrasca zahtjeva