VEĆA ORGANIZACIJSKA JEDINICA Služba za privredu, finansije i trezor
MANJA ORGANIZACIJSKA JEDINICA /
DJELATNOST(I) Privreda, finansije i trezor
KONTAKT PODACI NADLEŽNOG SLUŽBENIKA

Dragan Orozović, viši stručni suradnik za poljoprivredu i vodoprivredu
Telefon: 032 848 105
E-mail:
/

SVRHA ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Svrha postupka je omogućiti strankama prijavu promjene u Registar poljoprivrednih gazdinstava i Registar klijenata.
PRAVNI OSNOV ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Zakon o upravnom postupku, član 169. (“Službene novine F BIH”, broj 2/98 i 48/99); Zakon o poljoprivredi, član 44., 46. i 49. (“Službene novine F BIH”, broj 88/07); Pravilnik o upisu u Registar poljoprivrednih gazdinstva i Registar klijenata, član 4. (“Službene novine F BIH”, broj 42/08) ; Odluka o harmonizovanim registrima poljoprivrednih gazdinstava i harmonizovanim registrima klijenata u BIH, član 1. (“Službene novine BIH”, broj 85/07).
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti
NAZIV TAKSE / NAKNADE IZNOS TAKSE / NAKNADE (KM) BROJ RAČUNA ZA UPLATU POZIV NA BROJ
/ / / /
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
INFORMACIJA
Općina, naseljeno mjesto
Kanton
Vrsta zahtjeva
Upis u registar poljoprivrednih gazdinstava
Promjena podataka u RPG
Upis u registar klijenata
Promjena podataka u registru klijenata
Organizacioni oblik
Porodično poljoprivredno gazdinstvo
Klijent-fizičko lice
JMB
Prezime i ime
Ulica i broj
Mjesto
Općina/grad
Poštanski broj
Telefon
Faks
Email
Radna aktivnost (upisati šifru radne aktivnosti nosioca PPG, 1. bavi se isključivo poljoprivredom, 2. poljoprivreda je pretežna djelatnost (> 50% radnog vremena), 3. poljoprivreda je dodatna djelatnost (< 50% radnog vremena), 4. penzioner (+ 65 god.)
Školovanje (upisati šifru školovanja nosioca PPG, 1. nezavršena osnovna škola, 2. osnovna škola, 3. srednja škola, 4. viša škola, 5. fakultet)
Broj članova PPG
Adresa za slanje pošte (samo ako je različita od adrese nosioca)
Ulica i broj
Mjesto
Općina/grad
Poštanski broj
Naziv banke i filijale
Transakcijski račun banke
Vlastiti broj računa
Potrebna dokumentacija
TRAŽENI DOKUMENT INSTITUCIJA KOJA IZDAJE TRAŽENI DOKUMENT FORMA DOSTAVE KOMENTAR
Rješenje o registraciji pravne osobe, odnosno rješenje o registraciji za obrt, ili rješenje o registraciji za vjerske organizacije
obrtnika
Općinski sud u Zenici ili Općina Vareš Kopija uz predočavanje originala na uvid ili pribavljanje po službenoj dužnosti ako se radi o općinskoj službi Pribavlja se po službenoj dužnosti ako izdaje Općina
Lična karta za poljoprivrednike koji su nositelji OPG-a MUP Kopija /
Lične karte članova OPG-a MUP Kopija /
Dokaz o korištenju zemljišta, posjedovni list, ugovor o zakupu zemljišta Podnosilac zahtjeva Kopija uz predočavanje originala na uvid /
ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG PREDMETA (DANI) 1 dan
OBAVJEŠTENJE /
VRIJEME VAŽENJA ODLUKE PO ZAHTJEVU (DANI) Nije određeno.
PREUZIMANJE OBRASCA ZAHTJEVA Preuzimanje obrasca zahtjeva za  fizička lica / pravna lica