VEĆA ORGANIZACIJSKA JEDINICA Služba za privredu, finansije i trezor
MANJA ORGANIZACIJSKA JEDINICA /
DJELATNOST(I) Privreda, finansije i trezor
KONTAKT PODACI NADLEŽNOG SLUŽBENIKA

Jadranka Radoš, viša stručna suradnica za obrt i poduzetništvo
Telefon: 032 848 105
E-mail:
jadranka.rados@vares.info

SVRHA ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Svrha postupka je odobravanje obavljanja poljoprivedne djelatnosti.
PRAVNI OSNOV ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Zakon o upravnom postupku, član 200. (“Službene novine FBIH”, broj 2/98 i 48/99); Zakon o obrtu i srodnim djelatnostima, član 2. stav 3., član 16. (“Službene novine FBiH”, broj: 35/09 i 14/11); Zakon o poljoprivrednom zemljištu, član 9. (“Službene novine FBiH”, broj 52/09)
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti
NAZIV TAKSE / NAKNADE IZNOS TAKSE / NAKNADE (KM) BROJ RAČUNA ZA UPLATU POZIV NA BROJ
/ / / /
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
INFORMACIJA
Ime i prezime podnosioca zahtjeva
Adresa stanovanja
Kontakt telefon
Vrsta djelatnosti
Naziv firme
Sjedište obavljanja djelatnosti
Da li će se obavljati djelatnost kao osnovno ili kao dopunsko zanimanje
Datum početka obavljanja djelatnosti
Potrebna dokumentacija
TRAŽENI DOKUMENT INSTITUCIJA KOJA IZDAJE TRAŽENI DOKUMENT FORMA DOSTAVE KOMENTAR
Uvjerenje o državljanstvu Općina Vareš Original Pribavlja se po službenoj dužnosti
CIPS potvrda MUP Kopija /
Uvjerenje da ima zasnovan radni odnos (za dopunsko i dodatno zanimanje) Općina prebivališta Original ili ovjerena kopija /
Uvjerenje o posjedovanju poljoprivrednog zemljišta Katastar Općine Vareš Original Pribavlja se po službenoj dužnosti
Ugovor o zakupu zemljišta Podnosilac zahtjeva Kopija uz predočavanje originala na uvid /
ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG PREDMETA (DANI) 1 dan
OBAVJEŠTENJE /
VRIJEME VAŽENJA ODLUKE PO ZAHTJEVU (DANI) Nije određeno
PREUZIMANJE OBRASCA ZAHTJEVA Preuzimanje obrasca zahtjeva