VEĆA ORGANIZACIJSKA JEDINICA Služba za opću upravu, društvene djelatnosti i boračko-invalidsku zaštitu
MANJA ORGANIZACIJSKA JEDINICA Odsjek za društvene djelatnosti
DJELATNOST(I) Opća uprava, društvene djelatnosti i boračko-invalidska zaštita
KONTAKT PODACI NADLEŽNOG SLUŽBENIKA

Samira Džafo, viši referent za protokol i arhivu
Telefon: 032 848 132
E-mail:
/

SVRHA ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Svrha postupka je izdavanje uvjerenja, potvrda, ovjerenih prijepisa, kopija i drugih zvaničnih isprava o činjenicama koje su sadržane u arhivskoj građi koju čuva.
PRAVNI OSNOV ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Zakon o arhivskoj građi FBiH, sve odredbe (“Službene novine FBIH”, broj 45/02); Zakon o upravnom postupku, član 169. (“Službene novine FBIH”, broj 2/98 i 48/99 ); Uredba o organizovanju i načinu vršenja arhivskih poslova u organima uprave i službama za upravu FBiH, sve odredbe (“Službene novine FBIH”, broj 22/03).
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti
NAZIV TAKSE / NAKNADE IZNOS TAKSE / NAKNADE (KM) BROJ RAČUNA ZA UPLATU POZIV NA BROJ
Tarife iz grupe “Arhiva”; VI. – tarifa 8., tačka 1. 5 KM Gotovinsko plaćanje i/ili taksena markica /
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
INFORMACIJA
Ime i prezime podnosioca zahtjeva
Adresa stanovanja
Kontakt telefon
Dokument čiji se prijepis traži
Potrebna dokumentacija
TRAŽENI DOKUMENT INSTITUCIJA KOJA IZDAJE TRAŽENI DOKUMENT FORMA DOSTAVE KOMENTAR
Dokaz o uplati administrativne takse Općina Original /
ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG PREDMETA (DANI) 5 dana
OBAVJEŠTENJE /
VRIJEME VAŽENJA ODLUKE PO ZAHTJEVU (DANI) /
PREUZIMANJE OBRASCA ZAHTJEVA Zahtjev se podnosi usmenim putem