VEĆA ORGANIZACIJSKA JEDINICA Služba za opću upravu, društvene djelatnosti i boračko-invalidsku zaštitu
MANJA ORGANIZACIJSKA JEDINICA Odsjek za građanska stanja (matični ured)
DJELATNOST(I) Opća uprava, društvene djelatnosti i boračko-invalidska zaštita
KONTAKT PODACI NADLEŽNOG SLUŽBENIKA

Dragica Pavić, viši referent matičar
Telefon: 032 848 111
E-mail:
maticar@vares.info

SVRHA ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Svrha postupka je upis činjenice državljanstva u matične knjige.
PRAVNI OSNOV ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Zakon o matičnim knjigama, član 54. (“Službene novine F BIH”, broj 37/12, 80/14, 58/17); Zakon o upravnom postupku, član 169. (“Službene novine FBIH”, broj 2/98 i 48/99); Pravilnik o obrascima matičnih knjiga i drugim aktima iz matičnih knjiga, član 17. (“Službene novine FBIH”, broj 86/12, 25/13, 36/13, 45/13, 66/13, 8/15); Uputstvo o načinu vođenja matičnih knjiga, tačka 125.-138. (“Službene novine F BIH”, broj 51/13, 55/13, 82/13 i 6/15), Uputstvo o naknadnom upisu u matičnu knjigu rođenih i matičnu knjigu knjigu državljana lica koja su državljanstvo BiH stekla po propisima RBiH, sve odredbe (“Službeni glasnik BiH”, broj 30/16).
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti
NAZIV TAKSE / NAKNADE IZNOS TAKSE / NAKNADE (KM) BROJ RAČUNA ZA UPLATU POZIV NA BROJ
/ / / /
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
INFORMACIJA
Ime i prezime podnosioca zahtjeva
Adresa prebivališta
Naziv organa kojem se zahtjev podnosi
Podaci o roditeljima
Prezime i ime oca
Datum, godina i mjesto rođenja
Državljanstvo oca
JMB oca
Prezime i ime majke
Datum, godina i mjesto rođenja
Državljanstvo majke
JMB majke
Pravni osnov za naknadni upis u matične knjige:1. porijeklo, 2 rođenje na teritoriji BiH, 3.naturalizacija, 4. po prebivalištu u BiH na dan 6. aprila 1992. godine
Potrebna dokumentacija
TRAŽENI DOKUMENT INSTITUCIJA KOJA IZDAJE TRAŽENI DOKUMENT FORMA DOSTAVE KOMENTAR
Međunarodni rodni list sa prijevodom i apostille pečatom Matični ured u zemlji rođenja Original ili ovjerena kopija /
Vjenčani list Matični ured Općine Vareš Original Pribavlja se po službenoj dužnosti
Dokaz o prebivalištu roditelja (ako ima, a ako nema, taj dokaz će pribaviti matičar po službenoj dužnosti) MUP Original ili ovjerena kopija /
Uvjerenje o državljanstvu za roditelje Matični ured Općine Vareš Original Pribavlja se po službenoj dužnosti
Uvjerenje o kretanju za roditelje MUP Original ili ovjerena kopija /
ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG PREDMETA (DANI) 30 dana
OBAVJEŠTENJE /
VRIJEME VAŽENJA ODLUKE PO ZAHTJEVU (DANI) Trajno
PREUZIMANJE OBRASCA ZAHTJEVA Preuzimanje obrasca zahtjeva