VEĆA ORGANIZACIJSKA JEDINICA Služba za opću upravu, društvene djelatnosti i boračko-invalidsku zaštitu
MANJA ORGANIZACIJSKA JEDINICA /
DJELATNOST(I) Opća uprava, društvene djelatnosti i boračko-invalidska zaštita
KONTAKT PODACI NADLEŽNOG SLUŽBENIKA

Nikola Jačimovski, stručni suradnik za informacione tehnologije – sistem administrator
Telefon: 032/848-113
E-mail:
vares@vares.info

SVRHA ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Svrha postupka je omogućavanje pristupa i pribavaljanje informacija koje predstavljaju javno dobro.
PRAVNI OSNOV ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Zakon o upravnom postupku, član 200. (“Službene novine F BIH”, broj 2/98, 48/99); Zakon o slobodi pristupa informacijama u FBIH, član 14, tačka a, b i c, (“Službene novine F BIH”, broj 32/01), Uputstvo za provođenje zakona o slobodi pristupa informacijama u FBIH, tačka 5. (“Službene novine FBIH”, broj 57/01).
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti
NAZIV TAKSE / NAKNADE IZNOS TAKSE / NAKNADE (KM) BROJ RAČUNA ZA UPLATU POZIV NA BROJ
Troškovi umnožavanja zahtijevane informacije u skladu s Uputstvom za provođenje zakona o slobodi pristupa informacijama u FBIH, tačka 5. 0,50 KM za svaku stranicu standardne veličine koja prelazi 10 (deset) prvih besplatnih stranica; – 5 KM po disketi za elektronsku dokumentaciju Gotovinsko plaćanje i/ili taksena markica /
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
INFORMACIJA
Ime i prezime podnosioca zahtjeva
Adresa stanovanja i kontakt telefon
Obrazloženje zahtjeva
Način na koji se želi ostvariti pristup: neposredan uvid, umnožavanje informacija ili slanje informacija na kućnu adresu
Potrebna dokumentacija
TRAŽENI DOKUMENT INSTITUCIJA KOJA IZDAJE TRAŽENI DOKUMENT FORMA DOSTAVE KOMENTAR
Lična karta podnosioca zahtjeva (ako je u pitanju lični podatak) MUP Na uvid /
Punomoć, ako se zahtjev podnosi putem ovlaštenog punomoćnika Ovjerava se u općini ili kod notara Na uvid /
Dokaz o uplati troškova za svaku fotokopiranu stranicu standardne veličine koja prelazi 10 prvih besplatnih stranica Općina, banka, pošta Original /
ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG PREDMETA (DANI) 15 dana
OBAVJEŠTENJE /
VRIJEME VAŽENJA ODLUKE PO ZAHTJEVU (DANI) /
PREUZIMANJE OBRASCA ZAHTJEVA Preuzimanje obrasca zahtjeva