VEĆA ORGANIZACIJSKA
JEDINICA
Služba za opću upravu, društvene djelatnosti i boračko-invalidsku zaštitu
MANJA ORGANIZACIJSKA
JEDINICA
Odsjek za BIZ
DJELATNOST(I) Opća uprava, društvene djelatnosti i boračko-invalidska zaštita
KONTAKT PODACI
NADLEŽNOG SLUŽBENIKA

Senad Dramalija, šef Odsjeka za boračko-invalidsku zaštitu
Telefon: 032 848 144
E-mail:
senad.dramalija@vares.info

SVRHA ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Svrha postupka je dobivanje izvoda o činjenicama o kojima se vode/ne vode službene evidencije radi regulisanja prava.
PRAVNI OSNOV ADMINISTRATIVNOG
POSTUPKA
Zakon o upravnom postupku, član 169. (“Službene novine F BiH”, broj 2/98,48/99).
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti
NAZIV TAKSE / NAKNADE IZNOS TAKSE / NAKNADE (KM) BROJ RAČUNA ZA UPLATU POZIV NA BROJ
/ / / /
Potrebne informacije pri
predavanju zahtjeva
INFORMACIJA
Lični podaci podnosioca zahtjeva: Ime (ime oca/majke) i prezime
Mjesto prebivališta
Adresa stanovanja i kontakt telefon
Potrebna dokumentacija
TRAŽENI DOKUMENT INSTITUCIJA KOJA IZDAJE TRAŽENI DOKUMENT FORMA DOSTAVE KOMENTAR
Lična karta ili drugi identifikacioni dokument MUP Na uvid /
ROK ZA RJEŠAVANJE
POTPUNOG PREDMETA (DANI)
Isti dan, a najkasnije u roku 5 dana
OBAVJEŠTENJE /
VRIJEME VAŽENJA ODLUKE PO ZAHTJEVU (DANI) Trajno
PREUZIMANJE OBRASCA
ZAHTJEVA
Zahtjev se podnosi usmenim putem