VEĆA ORGANIZACIJSKA JEDINICA Služba za opću upravu, društvene djelatnosti i boračko-invalidsku zaštitu
MANJA ORGANIZACIJSKA JEDINICA Odsjek za BIZ
DJELATNOST(I) Opća uprava, društvene djelatnosti i boračko-invalidska zaštita
KONTAKT PODACI NADLEŽNOG
SLUŽBENIKA

Senad Dramalija, šef Odsjeka za boračko-invalidsku zaštitu
Telefon: 032 848 144
E-mail:
senad.dramalija@vares.info

SVRHA ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Svrha postupka je ostvarivanje prava na jednokratna, nepovratna novčana sredstva u svrhu podsticanja zapošljavanja.
PRAVNI OSNOV ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Zakon o dopunskim pravima branilaca i članova njihovih porodica, član 5., tačka b. (“Službene novine ZDK”, broj 1/14).
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti
NAZIV TAKSE / NAKNADE IZNOS TAKSE / NAKNADE (KM) BROJ RAČUNA ZA UPLATU POZIV NA BROJ
/ / / /
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
INFORMACIJA
Lični podaci podnosioca zahtjeva: Ime (ime oca/majke) i prezime
Mjesto prebivališta
Adresa stanovanja i kontakt telefon
Srednja školska stručna sprema: NK, KV, SSS, VŠS, VSS
Dokaz o statusu pripadnika branilačke populacije: status pripadnika branilačke populacije: Dobitnici ratnih odličja; Ratni vojni invalidi.
Potrebna dokumentacija
TRAŽENI DOKUMENT INSTITUCIJA KOJA IZDAJE TRAŽENI DOKUMENT FORMA DOSTAVE KOMENTAR
a) Za fizičke osobe: Dokaz o statusu branioca i člana njegove porodice Općina Vareš, BIZ služba Original Pribavlja se po službenoj dužnosti
Uvjerenje sa evidencije nezaposlenih osoba Biro za zapošljavanje Vareš Original Pribavlja se po službenoj dužnosti
CIPS potvrda MUP Original ili ovjerena kopija /
Potvrda o kretanju na ZDK Nadležni MUP Original ili ovjerena kopija /
Lična karta ili drugi identifikacioni dokument MUP Kopija uz predočavanje originala na uvid /
Obrazac JS 3650 (Informacija o uplaćenim doprinosima) izdat od nadležne Porezne ispostave, za aplikante čiji je prethodni radni odnos prestao prije manje od 12 mjeseci Nadležna Porezna ispostava Original ili ovjerena kopija /
Uvjerenje nadležne poreske uprave o nepostojanju poreznih obveza Porezna ispostava Vareš Original Pribavlja se po službenoj dužnosti
b) Za pravne osobe: dostaviti naknadno od potencijalnog poslodavca uz ovjeren obrazac Ugovora o zaposlenju Podnosilac zahtjeva Original ili ovjerena kopija /
Dokaz o ispunjenosti obaveza u vezi sa plaćanjem penzionog, invalidskog osiguranja i zdravstvenog osiguranja Nadležna PIO/MIO ispostava Original ili ovjerena kopija /
Dokaz o ispunjenosti obaveza u vezi s plaćanjem direktnih i indirektnih poreza, u skladu sa važećim propisima Porezna ispostava Vareš Original ili ovjerena kopija /
ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG PREDMETA (DANI) 30 dana
OBAVJEŠTENJE Status pripadnika branilačke populacije:
– Dobitnici ratnih odličja
– Ratni vojni invalidi
– Razvojačeni branitelji, koji su u Oružanim snagama RBiH proveli najmanje 24 mjeseca u periodu od 06.04.1992. godine do 23.12.1995. godine, osim lica koja su Oružanim snagama BiH pristupili kao malodobni ili neposredno po punoljetstvu, a sa minimalno 12 mjeseci provedenih u Oružnim snagama RBiH.
– Djeca poginulih branitelja do 35 godina života, djeca umrlih RVI i djeca umrlih nositelja najviših ratnih odličja, do navršenih 30 godina života
– Udovice poginulih branitelja
– Udovice ratnih vojnih invalida koje su sa istim živjele u braku najmanje dvije posljednje godine dana prije smrti
– Djeca umrlih razvojačenih branitelja koji su Oružanim snagama RBiH proveli najmanje 24 mjeseca u periodu od 06.04.1992. godine do 23.12.1995. godine koja su sa istim živjela u zajedničkom kućanstvu ili ga je isti izdržavao najmanje posljednju godinu dana prije smrti, do navršenih 30 godina života
– Udovice umrlih razvojačenih branitelja koji su Oružanim snagama RBiH proveli najmanje 24 mjeseca u periodu od 06.04.1992. godine do 23.12.1995. godine i koje su sa istim živjele u braku najmanje dvije posljednje godine prije smrti
– Razvojačeni branitelji, koji su u Oružanim snagama RBiH proveli najmanje 18 mjeseci u periodu od 06.04.1992. do 23.12.1995. godine.
VRIJEME VAŽENJA ODLUKE PO ZAHTJEVU (DANI) Jednokratna naknada
PREUZIMANJE OBRASCA ZAHTJEVA Preuzmite obrazac