VEĆA ORGANIZACIJSKA JEDINICA Služba za opću upravu, društvene djelatnosti i boračko-invalidsku zaštitu
MANJA ORGANIZACIJSKA JEDINICA Odsjek za BIZ
DJELATNOST(I) Opća uprava, društvene djelatnosti i boračko-invalidska zaštita
KONTAKT PODACI NADLEŽNOG SLUŽBENIKA

Senad Dramalija, šef Odsjeka za boračko-invalidsku zaštitu
Telefon: 032 848 144
E-mail:
senad.dramalija@vares.info

SVRHA ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Svrha postupka je ostvarivanje prava na jednokratna, nepovratna novčana sredstva u svrhu podsticanja samozapošljavanja.
PRAVNI OSNOV ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Zakon o dopunskim pravima branilaca i članova njihovih porodica, član 5., tačka b. (“Službene novine ZDK”, broj 1/14).
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti
NAZIV TAKSE / NAKNADE IZNOS TAKSE / NAKNADE (KM) BROJ RAČUNA ZA UPLATU POZIV NA BROJ
/ / / /
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
INFORMACIJA
Lični podaci podnosioca zahtjeva: Ime (ime oca/majke) i prezime
Mjesto prebivališta
Adresa i broj telefona
JMB
Kratko obrazloženje namjene traženih sredstava (poljoprivreda, zanatske i ugostiteljske usluge, proizvodnja mlijeka, uzgoj stoke, i sl.):
Status pripadnika branilačke populacije: napomene
Namjena traženih sredstava
Potrebna dokumentacija
TRAŽENI DOKUMENT INSTITUCIJA KOJA IZDAJE TRAŽENI DOKUMENT FORMA DOSTAVE KOMENTAR
Dokaz o statusu branioca i člana njegove porodice Općina Vareš, BIZ služba Original Pribavlja se po službenoj dužnosti
Uvjerenje o provedenom vremenu u Oružanim snagama Oružane snage BiH Original ili ovjerena kopija /
CIPS potvrda MUP Original ili ovjerena kopija /
Potvrda o kretanju MUP Original ili ovjerena kopija /
Lična karta ili drugi identifikacioni dokument MUP Kopija uz predočavanje originala na uvid /
Kućna lista Ovjerava se u općini ili kod notara Original /
Potvrda JU Služba za zapošljavanje-kojom aplikant dokazuje da se u prethodnih 6 mjeseci prije podnošenja zahtjeva vodi na evidenciji nezaposlenih lica Biro za zapošljavanje Vareš Original Pribavlja se po službenoj dužnosti ili potvrda kojom aplikant dokazuje da se u prehodna 3 mjeseca prije podnošenja zahtjeva vodi na evidenciji nezaposlenih lica (uz pismeno obrazloženje sa navedenim razlogom otkaza u prethodnom zaposlenju)
Uvjerenje nadležne Porezne uprave o nepostojanju neizmirenih poreznih obaveza Porezna ispostava Vareš Original Pribavlja se po službenoj dužnosti
Dokaz o pravnom osnovu raspolaganja nad predmetnim resursima potrebnim za bavljenje planiranim poslovanjem (zemljište, hale za proizvodnju, poslovni prostor itd.), npr. ugovor o kupoprodaji, ugovor o zakupu i sl. Podnosilac zahtjeva Original ili ovjerena kopija /
Potvrda nadležne općinske/gradske službe prema mjestu prebivališta da je podnositelj upisan u Registar poljoprivrednih gazdinstava (samo za podnositelje zahtjeva čija je namjena poljoprivredna djelatnost) Općina Original Pribavlja se po službenoj dužnosti
Izjava da će izvršiti nabavku resursa u smislu kompletiranja proizvodnje(potpisana od strane podnositelja izjave) Ovjerava se u općini ili kod notara Original /
Dokaz o registraciji planirane djelatnost nakon 01.01.2016. godine, a najkasnije sa 15.04.2018. godine Nadležni sud Original ili ovjerena kopija /
Plan poslovnih aktivnosti kojim će dokazati poznavanje planirane poslovne aktivnosti sa stanovišta ulaganja, profita i tržišta iste. Podnosilac zahtjeva Original ili ovjerena kopija /
Ako su dodatna sredstva potrebna za namjenu proširenja poslovne djelatnosti – Plan proširenja poslovne djelatnosti Podnosilac zahtjeva Original ili ovjerena kopija /
Ako su dodatna sredstva potrebna za namjenu zapošljavanja člana vlastitog domaćinstva – kućna lista i dokaz o srodstvu (rodni list, vjenčani list i sl.). Općina Original ili ovjerena kopija /
ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG PREDMETA (DANI) 30 dana
OBAVJEŠTENJE Aplikacija na Program podsticaja samozapošljavanja – varijanta a) namijenjena je za aplikante koji nisu registrovali obrt, a koji će se po isteku perioda od 36 mjeseci od dana dobijenog podsticaja brisati sa evidencije nezaposlenih osoba. Visina opredijeljenih sredstava iznosi 3.000,00 KM.; varijanta b) – u slučaju kada je aplikant, registrirao planiranu djelatnost ne ranije od 01.01.2016. godine, a najkasnije sa 15.04.2018 godine.
Visina opredijeljenih sredstava iznosi 7.000,00 KM; varijanta c) – u slučaju kada je aplikant registrirao planiranu djelatnost i korisnik je prethodnih Programa poticaja samozapošljavanja Ministarstva za boračka pitanja Zeničko-dobojskog kantona. Visina opredjeljenih sredstava iznosi do 5.000,00 KM.
Status pripadnika branilačke populacije:
– Dobitnici ratnih priznanja i odlikovanja
– Ratni vojni invalidi
– Demobilizirani branioci, koji su u Oružanim snagama RBiH proveli najmanje 24 mjeseca u periodu od 06.04.1992. godine do 23.12.1995. godine osim lica koja su u Oružane snage BiH pristupili kao maloljetni ili neposredno po punoljetstvu, a sa minimalno 12 mjeseci provedenih u Oružanim snagama RBiH.
– Djeca poginulih branilaca do 35 godina života, djeca umrlih RVI i djeca umrlih nosilaca najvećih ratnih priznanja, do navršenih 30 godina života.
– Udovice poginulih branilaca
– Udovice ratnih vojnih invalida koje su sa istim živjele u braku najmanje dvije posljednje godine prije smrti
– Djeca umrlih demobiliziranih branilaca koji su Oružanim snagama RBiH proveli najmanje 24 mjeseca u periodu od 06.04.1992. godine do 23.12.1995. godine koja su s istim živjela u zajedničkom domaćinstvu ili ga je isti izdržavao najmanje posljednju godinu dana prije smrti, do navršenih 30 godina života
– Udovice umrlih demobiliziranih branilaca koji su Oružanim snagama RBiH proveli najmanje 24 mjeseca u periodu od 06.04.1992. godine do 23.12.1995. godine i koje su sa istim živjele u braku najmanje dvije posljednje godine prije smrti
– Demobilizirani branioci, koji su u Oružanim snagama RBiH proveli najmanje 18 mjeseci u periodu od 06.04.1992. godine do 23.12.1995. godine.
VRIJEME VAŽENJA ODLUKE PO ZAHTJEVU (DANI) Jednokratna naknada
PREUZIMANJE OBRASCA ZAHTJEVA Obrazac A   /    Obrazac B   /   Obrazac C