VEĆA ORGANIZACIJSKA JEDINICA Služba za opću upravu, društvene djelatnosti i boračko-invalidsku zaštitu
MANJA ORGANIZACIJSKA JEDINICA Odsjek za BIZ
DJELATNOST(I) Opća uprava, društvene djelatnosti i boračko-invalidska zaštita.
KONTAKT PODACI NADLEŽNOG SLUŽBENIKA

Senad Dramalija, šef Odsjeka za boračko-invalidsku zaštitu
Telefon: 032 848 144
E-mail:
senad.dramalija@vares.info

SVRHA ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Svrha postupka je priznavanje prava na medicinsku rehabilitaciju branilaca i članova njihovih porodica u banjsko-klimatska lječilišta
PRAVNI OSNOV ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Zakon o dopunskim pravima branilaca i članova njihovih porodica, član 5., tačka b. (“Službene novine ZDK”, broj 1/14); Zakon o zdravstvenoj zaštiti, sve odredbe (“Službene novine F BiH”, broj 46/10, 75/13); Zakon o zdravstvenom osiguranju , sve odredbe (“Službene novine FBiH”, broj 30/97, 7/02, 70/08, 48/11); Uredba o medicinskoj rehabilitaciji branilaca i članova njihovih porodica u banjsko-klimatskim lječilištima, sve odredbe (“Službene novine ZDK”, broj 4/14).
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti
NAZIV TAKSE / NAKNADE IZNOS TAKSE / NAKNADE (KM) BROJ RAČUNA ZA UPLATU POZIV NA BROJ
/ / / /
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
INFORMACIJA
Lični podaci podnosioca zahtjeva: Ime (ime oca/majke) i prezime
Mjesto prebivališta
Adresa stanovanja i kontakt telefon
Potrebna dokumentacija
TRAŽENI DOKUMENT INSTITUCIJA KOJA IZDAJE TRAŽENI DOKUMENT FORMA DOSTAVE KOMENTAR
Dokaz o statusu branioca i člana porodice Grupa za pitanja evidencija iz oblasti vojne obaveze, Vareš, Odsjek za BIZ Općine Vareš Original Pribavlja se po službenoj dužnosti
Lična karta ili drugi identifikacioni dokument MUP Kopija uz predočavanje originala na uvid /
Uvjerenje o prebivalištu na području Kantona u trajanju od najmanje dvije godine neprekidno, osim povratnika u RS kao dokaz MUP Original ili ovjerena kopija /
Medicinska dokumentacija koja sadrži dijagnozu i tok liječenja, a posebno fizikalno liječenje (ambulantno i stacionarno) Nadležna zdravstvena ustanova Ovjerena kopija /
Nalazi specijalista fizijatra i interniste koji nisu stariji od mjesec dana do dana podnošenja zahtjeva za medicinsku rehabilitaciju Fizijatar i internista Original ili ovjerena kopija /
Medicinsku dokumentaciju o ranijem liječenju (nalaze specijalista: hirurga, ortopeda, traumatologa, neurohirurga, neuropsihijatra i sl.) Nadležna zdravstvena ustanova Ovjerena kopija /
ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG PREDMETA (DANI) 30 dana
OBAVJEŠTENJE /
VRIJEME VAŽENJA ODLUKE PO ZAHTJEVU (DANI) 14 dana uz mogućnost produženja za još dodatnih 28 dana.
PREUZIMANJE OBRASCA ZAHTJEVA Preuzimanje obrasca zahtjeva