VEĆA ORGANIZACIJSKA JEDINICA Služba za opću upravu, društvene djelatnosti i boračko-invalidsku zaštitu
MANJA ORGANIZACIJSKA JEDINICA Odsjek za BIZ
DJELATNOST(I) Opća uprava, društvene djelatnosti i boračko-invalidska zaštita
KONTAKT PODACI NADLEŽNOG SLUŽBENIKA

Senad Dramalija, šef Odsjeka za boračko-invalidsku zaštitu
Telefon: 032 848 144
E-mail:
senad.dramalija@vares.info

SVRHA ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Svrha postupka je pomoć u liječenju i nabavci lijekova branilaca i članova njihovih porodica.
PRAVNI OSNOV ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Zakon o dopunskim pravima branilaca i članova njihovih porodica, član 6., stav 3. (“Službene novine ZDK”, broj 1/14); Odluka o proširenom obimu prava iz oblasti zdravstvene zaštite za branioce i članove njihovih porodica, članovi 13.-22. (“Službene novine ZDK”, broj 4/15).
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti
NAZIV TAKSE / NAKNADE IZNOS TAKSE / NAKNADE (KM) BROJ RAČUNA ZA UPLATU POZIV NA BROJ
/ / / /
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
INFORMACIJA
Lični podaci podnosioca zahtjeva: Ime (ime oca/majke) i prezime
Mjesto prebivališta
Adresa stanovanja i kontakt telefon
Dokaz o statusu pripadnika branilačke populacije: vidi napomenu
-ratni vojni invalid
-demobilizirani branilac koji je u periodu 06.04.1992.- 23.12.1995. u sastavu OS proveo najmanje 24 mjeseca odnosno 12 mjeseci ukoliko je u OS pristupio kao maloljetno lice ili neposredno po punoljetstvu
-član porodice šehida, poginulog, umrlog i nestalog branioca i umrlih RVI
-član uže porodice poginulog, umrlog ili nestalog dobitnika ratnog priznanja ili odlikovanja
-član porodice umrlog RVI i umrlog demobiliziranog branioca koji je kao poseban korisnik utvrđen odredbama člana 4. Odluke o proširenom obimu prava iz oblasti zdravstvene zaštite za branioce i članove njihovih porodica (“Sl.novine ZDK”, broj 4/15)
-dobitnik ratnog priznanja ili odlikovanja
Potrebna dokumentacija
TRAŽENI DOKUMENT INSTITUCIJA KOJA IZDAJE TRAŽENI DOKUMENT FORMA DOSTAVE KOMENTAR
Dokaz o statusu branioca i člana njegove porodice Grupa za pitanja evidencija iz oblasti vojne obaveze, Vareš, Odsjek za BIZ Općine Vareš Original Pribavlja se po službenoj dužnosti
Lična karta ili drugi identifikacioni dokument MUP Kopija uz predočavanje originala na uvid /
Dokaz o prebivalištu u trajanju od najmanje 24 mjeseca u kontinuitetu do dana podnošenja zahtjeva (osim povratnika u RS) MUP Original ili ovjerena kopija /
Dokaz o prihodima članova domaćinstva (primanja po osnovu radnog odnosa, uvjerenje Službe za zapošljavanje o nezaposlenosti podnosioca zahtjeva i članova njegovog domaćinstva i dr.) Poslodavac, biro za zapošljavanje Original ili ovjerena kopija /
Dokaz o troškovima liječenja, medicinska dokumentacija: vidi napomenu Nadležna zdravstvena ustanova Original ili ovjerena kopija /
Dokument (potvrda, rješenje) o participaciji u troškovima nabavke lijekova koji nisu na esencijalnoj listi, ukoliko je riječ o kupovini lijekova koji se ne propisuju i izdaju na teret sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja Zavod za zdravstveno osiguranje Original ili ovjerena kopija /
Odluka Komisije Zavoda o odobravanju liječenja van Kantona, ukoliko se zahtjev odnosi na liječenje van Kantona Zavod za zdravstveno osiguranje Original ili ovjerena kopija /
Utvrđivanje troškova liječenja; Medicinska dokumentacija i drugi dokazi iz kojih se mogu utvrditi troškovi liječenja i kupovine ordiniranih lijekova Zavod za zdravstveno osiguranje Original ili ovjerena kopija Nalaz ljekara specijaliste sa utvrđenom dg i th i drugi nalazi ljekara iz kojih se mogu utvrditi troškovi liječenja i kupovine ordini-ranih lijekova sa priloženim računima o troškovima liječenja i kupovini ordiniranih lijekova
Kućna lista Podnosilac zahtjeva Original /
ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG PREDMETA (DANI) 30 dana
OBAVJEŠTENJE Dokumenti za liječenje u inostranstvu: Ako se pomoć traži za liječenje u inostranstvu potrebno je priložiti: potvrdu (nalaz) konzilija ljekara specijalista nekog od kliničkih centara da liječenje nije moguće obaviti u BiH, potpisanu od strane tri klinička doktora i šefa klinike, potvrdu da liječenje navedene bolesti ne spada u oboljenja koja se liječe na teret Fonda solidarnosti FBiH, te potvrdu Zavoda o učešću u troškovima liječenja i kupovine lijekova na teret sredstava Zavoda, kao i priloženim predračunom/računom o troškovima liječenja i kupovine lijekova – original ili ovjerena kopija; Drugi dokazi iz kojih se može utvrditi opravdanost zahtjeva.
VRIJEME VAŽENJA ODLUKE PO ZAHTJEVU (DANI) Jednokratna pomoć
PREUZIMANJE OBRASCA ZAHTJEVA Preuzimanje obrasca zahtjeva