VEĆA ORGANIZACIJSKA JEDINICA Služba za opću upravu, društvene djelatnosti i boračko-invalidsku zaštitu
MANJA ORGANIZACIJSKA JEDINICA Odsjek za BIZ
DJELATNOST(I) Opća uprava, društvene djelatnosti i boračko-invalidska zaštita
KONTAKT PODACI NADLEŽNOG SLUŽBENIKA

Senad Dramalija, šef Odsjeka za boračko-invalidsku zaštitu
Telefon: 032 848 144
E-mail:
senad.dramalija@vares.info

SVRHA ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Svrha postupka je pomoć u nabavci ortopedskih pomagala braniociama i članovima njihovih porodica.
PRAVNI OSNOV ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Zakon o dopunskim pravima branilaca i članova njihovih porodica, član 6., stav 3. (“Službene novine ZDK”, broj 1/14); Odluka o proširenom obimu prava iz oblasti zdravstvene zaštite za branioce i članove njihovih porodica, Član 13.-22. (“Službene novine ZDK”, broj 4/15).
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti
NAZIV TAKSE / NAKNADE IZNOS TAKSE / NAKNADE (KM) BROJ RAČUNA ZA UPLATU POZIV NA BROJ
/ / / /
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
INFORMACIJA
Lični podaci podnosioca zahtjeva: Ime (ime oca/majke) i prezime
Mjesto prebivališta
Adresa stanovanja i kontakt telefon
Kratko obrazloženje podnošenja ujednačenosti
Dokaz o statusu pripadnika branilačke populacije: napomena
-dobitnik ratnog priznanja ili odlikovanja
-ratni vojni invalid
-demobilizirani branilac koji je u periodu 06.04.1992.- 23.12.1995. u sastavu OS proveo najmanje 24 mjeseca odnosno 12 mjeseci ukoliko je u OS pristupio kao maloljetno lice ili neposredno po punoljetstvu
-član porodice šehida, poginulog, umrlog i nestalog branioca i umrlih RVI
-član uže porodice poginulog, umrlog ili nestalog dobitnika ratnog priznanja ili odlikovanja
-član porodice umrlog RVI i umrlog demobiliziranog branioca koji je kao poseban korisnik utvrđen odredbama člana 4. Odluke o proširenom obimu prava iz oblasti zdravstvene zaštite za branioce i članove njihovih porodica (“Sl.novine ZDK”, broj 4/15)
Potrebna dokumentacija
TRAŽENI DOKUMENT INSTITUCIJA KOJA IZDAJE TRAŽENI DOKUMENT FORMA DOSTAVE KOMENTAR
Dokaz o statusu branioca i člana njegove porodice Općina Vareš, BIZ služba Original Pribavlja se po službenoj dužnosti
Lična karta ili drugi identifikacioni dokument MUP Kopija uz predočavanje originala na uvid /
Dokaz o prebivalištu u trajanju od najmanje 24 mjeseca u kontinuitetu do dana podnošenja zahtjeva (osim povratnika u RS) MUP Original ili ovjerena kopija /
Dokaz o prihodima članova domaćinstva (primanja po osnovu radnog odnosa, uvjerenje Službe za zapošljavanje o nezaposlenosti podnosioca zahtjeva i članova njegovog domaćinstva i dr.) Poslodavac, biro za zapošljavanje Original ili ovjerena kopija /
Kućna lista Ovjerava se u općini ili kod notara Original /
Medicinska dokumentacija i drugi dokazi iz kojih se mogu utvrditi troškovi lijeĉenja i kupovine ordiniranih lijekova Nadležna zdravstvena ustanova Original ili ovjerena kopija Nalaz ljekara specijaliste sa utvrđenom dg i th i drugi nalazi ljekara iz kojih se mogu utvrditi troškovi liječenja i kupovine ordiniranih lijekova sa priloženim računima o troškovima liječenja i kupovini ordiniranih lijekova
Dokument (potvrda, rješenje) o participaciji u troškovima nabavke lijekova koji nisu na esencijalnoj listi, ukoliko je riječ o kupovini lijekova koji se ne propisuju i izdaju na teret sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja Zavod za zdravstveno osiguranje Original ili ovjerena kopija /
Odluka Komisije Zavoda o odobravanju lijeĉenja van Kantona, ukoliko se zahtjev odnosi na liječenje van Kantona Zavod za zdravstveno osiguranje Original ili ovjerena kopija /
Zahtjev za liječenje u inostranstvu: vidi napomenu Zavod za zdravstveno osiguranje Original ili ovjerena kopija /
Dokaz o statusu branioca i člana njegove porodice Podnosilac zahtjeva Original ili ovjerena kopija /
Fotokopija lične karte MUP Kopija /
Dokaz o prebivalištu ili boravištu na području Kantona u trajanju od najmanje 24 mjeseca u kontinuitetu do dana podnošenja zahtjeva (osim povratnika u Republiku Srpsku) Podnosilac zahtjeva Original ili ovjerena kopija /
Odgovarajući medicinski nalaz sa prijedlogom Podnosilac zahtjeva Original ili ovjerena kopija /
Potvrda nadležnog ljekara specijaliste o potrebi ortopedskog i drugog pomagala, ovjerena od strane Zavoda, sa iskazanim ličnim učešćem ili 100% plaćanjem Podnosilac zahtjeva Original ili ovjerena kopija /
Originalni predračun koštanja nabavke ortopedskog i drugog pomagala Podnosilac zahtjeva Original ili ovjerena kopija /
Originalni predračun koštanja potrebne opravke / servisiranja ortopedskog i drugog pomagala Podnosilac zahtjeva Original ili ovjerena kopija /
ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG PREDMETA (DANI) 30 dana
OBAVJEŠTENJE Za liječenje u inostranstvu: Ako se pomoć traži za liječenje u inostranstvu potrebno je priložiti: potvrdu (nalaz) konzilija ljekara specijalista nekog od kliničkih centara da liječenje nije moguće obaviti u BiH, potpisanu od strane tri klinička doktora i šefa klinike, potvrdu da liječenje navedene bolesti ne spada u oboljenja koja se liječe na teret Fonda solidarnosti FBiH, te potvrdu Zavoda o učešću u troškovima liječenja i kupovine lijekova na teret sredstava Zavoda, kao i priloženim predračunom/računom o troškovima liječenja i kupovine lijekova – original ili ovjerena kopija; Drugi dokazi iz kojih se može utvrditi opravdanost zahtjeva.
VRIJEME VAŽENJA ODLUKE PO ZAHTJEVU (DANI) Jednokratna pomoć
PREUZIMANJE OBRASCA ZAHTJEVA Preuzimanje obrasca zahtjeva