VEĆA ORGANIZACIJSKA JEDINICA Služba za opću upravu, društvene djelatnosti i boračko-invalidsku zaštitu
MANJA ORGANIZACIJSKA JEDINICA Odsjek za BIZ
DJELATNOST(I) Opća uprava, društvene djelatnosti i boračko-invalidska zaštita
KONTAKT PODACI NADLEŽNOG SLUŽBENIKA

Senad Dramalija, šef Odsjeka za boračko-invalidsku zaštitu
Telefon: 032 848 144
E-mail:
senad.dramalija@vares.info

SVRHA ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Svrha postupka je ostvarivanje prava na naknadu troškova dženaze/sahrane branilaca i članova njihovih porodica.
PRAVNI OSNOV ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Zakon o dopunskim pravima branilaca i članova njihovih porodica, član 37. (“Službene novine ZDK”, broj 1/14); Uredba o naknadi troškova dženaze/sahrane branilaca i članova njihovih porodica, sve odredbe (“Službene novine ZDK”, broj 4/14).
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti
NAZIV TAKSE / NAKNADE IZNOS TAKSE / NAKNADE (KM) BROJ RAČUNA ZA UPLATU POZIV NA BROJ
/ / / /
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
INFORMACIJA
Lični podaci podnosioca zahtjeva: Ime (ime oca/majke) i prezime
Mjesto prebivališta
Adresa stanovanja i kontakt telefon
Srodstvo ili drugi odnos s umrlim licem
Podaci o umrlom licu: Ime (ime oca/majke) i prezime
Mjesto ukopa
JMB
Potrebna dokumentacija
TRAŽENI DOKUMENT INSTITUCIJA KOJA IZDAJE TRAŽENI DOKUMENT FORMA DOSTAVE KOMENTAR
Smrtni list Općina Vareš Original ili ovjerena kopija /
Dokaz o statusu branioca/člana porodice branioca za umrlo lice Grupa za pitanja evidencija iz oblasti vojne obaveze, Vareš, Odsjek za BIZ Općine Vareš Original Pribavlja se po službenoj dužnosti
Dokaz o srodstvu sa umrlim braniocem/članom porodice branioca Podnosilac zahtjeva Original ili ovjerena kopija /
Dokaz o prebivalištu umrlog lica na području Kantona u posljednje dvije godine neprekidno: napomena MUP Original ili ovjerena kopija U slučaju smrti člana porodice šehida, poginulog, umrlog i nestalog branioca, odnosno člana uže porodice poginulog, umrlog i nestalog dobitnika ratnog priznanja ili odlikovanja
Troškovi dženaze/sahrane (računi prijevoza i prijenosa, opremanja i ukopa umrlog i dr.) Podnosilac zahtjeva Original ili ovjerena kopija /
Dokaz o utrošku vlastitih sredstava (ovjerena izjava i dr.) Podnosilac zahtjeva Original /
Izjava da pomoć u ovu svrhu ne može ostvariti po osnovu drugog propisa ili na drugi način Ovjerava se u općini ili kod notara Original /
Tekući račun podnosioca zahtjeva Podnosilac zahtjeva Kopija /
Kućna lista* Podnosilac zahtjeva Original /
Uvjerenje o nezaposlenosti* Biro za zapošljavanje Vareš Original Pribavlja se po službenoj dužnosti
Potvrda o primanjima domaćinstva* Podnosilac zahtjeva Original ili ovjerena kopija /
ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG PREDMETA (DANI) 30 dana
OBAVJEŠTENJE Ukoliko se zahtjevom traži odobravanje većeg iznosa naknade od iznosa utvrđenog članom 6. stav 1. Odluke, podnosilac zahtjeva je dužan priložiti dokaze o teškoj socijalno-ekonomskoj situaciji u kojoj se nalazi: ovjerena kućna lista, uvjerenje o nezaposlenosti, potvrda o primanjima domaćinstva i sl.) i kao dokaz mogu biti prihvaćene kopije rješenja o ličnoj i porodičnoj invalidnini i pravu na mjesečni novčani dodatak. (U dijelu informacija).
VRIJEME VAŽENJA ODLUKE PO ZAHTJEVU (DANI) /
PREUZIMANJE OBRASCA ZAHTJEVA Preuzimanje obrasca zahtjeva dženaza  /  spomenik