VEĆA ORGANIZACIJSKA JEDINICA Služba za opću upravu, društvene djelatnosti i boračko-invalidsku zaštitu
MANJA ORGANIZACIJSKA JEDINICA Odsjek za BIZ
DJELATNOST(I) Opća uprava, društvene djelatnosti i boračko-invalidska zaštita
KONTAKT PODACI NADLEŽNOG SLUŽBENIKA

Senad Dramalija, šef Odsjeka za boračko-invalidsku zaštitu
Telefon: 032 848 144
E-mail:
senad.dramalija@vares.info

SVRHA ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Svrha postupka je priznavanje prava na zdravstveno osiguranje branilaca i članova njihovih porodica.
PRAVNI OSNOV ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Zakon o dopunskim pravima branilaca i članova njihovih porodica, članovi 6.-13. (“Službene novine ZDK”, broj 1/14); Odluka o proširenom obimu prava iz oblasti zdravstvene zaštite za branioce i članove njihovih porodica, sve odredbe (“Službene novine ZDK”, broj 4/15).
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti
NAZIV TAKSE / NAKNADE IZNOS TAKSE / NAKNADE (KM) BROJ RAČUNA ZA UPLATU POZIV NA BROJ
/ / / /
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
INFORMACIJA
Lični podaci podnosioca zahtjeva: Ime (ime oca/majke) i prezime
Mjesto prebivališta
Adresa stanovanja i kontakt telefon
Razlozi nemogućnosti ostvarenja zdravstvenog osiguranja po drugom osnovu
Status pripadnika branilačke populacije:
dobitnik ratnog priznanja ili odlikovanja
ratni vojni invalid
demobilizirani branilac sa statusom učesnika rata (lice koje je provelo u OS najmanje 12 mjeseci u periodu 20.06.1992.-23.12.1995.)
član porodice šehida, poginulog, umrlog i nestalog branioca i umrlih RVI
član uže porodice poginulog, umrlog ili nestalog dobitnika ratnog priznanja ili odlikovanja
član porodice umrlog RVI i umrlog demobiliziranog branioca koji je kao poseban korisnik utvrđen odredbama člana 4. Odluke o proširenom obimu prava iz oblasti zdravstvene zaštite za branioce i članove njihovih porodica (“Službene novine ZDK”, broj 4/15)
Potrebna dokumentacija
TRAŽENI DOKUMENT INSTITUCIJA KOJA IZDAJE TRAŽENI DOKUMENT FORMA DOSTAVE KOMENTAR
Dokaz o statusu branioca i člana porodice branioca Grupa za pitanja evidencija iz oblasti vojne obaveze, Vareš, Odsjek za BIZ Općine Vareš Original Pribavlja se po službenoj dužnosti
Dokaz o prebivalištu u trajanju od najmanje 24 mjeseca u kontinuitetu do dana podnošenja zahtjeva (osim povratnika u RS) MUP Original ili ovjerena kopija /
Dokaz o nemogućnosti ostvarivanja prava podnosioca zahtjeva i članova njegove porodice po drugom osnovu Biro za zapošljavanje Vareš Original Pribavlja se po službenoj dužnosti
Dokaz o prebivalištu ili boravištu na području Kantona u trajanju od najmanje 24 mjeseca u kontinuitetu do dana podnošenja zahtjeva (osim povratnika u Republiku Srpsku) MUP Original ili ovjerena kopija /
Lična karta ili drugi identifikacioni dokument MUP Kopija uz predočavanje originala na uvid /
Kućna lista Ovjerava se u općini ili kod notara Original /
Uvjerenje o nezaposlenosti s navedenim razlozima zbog kojih lice nije osigurano po tom osnovu Biro za zapošljavanje Vareš Original Pribavlja se po službenoj dužnosti
PIO/MIO uvjerenje Nadležna PIO/MIO ispostava Original ili ovjerena kopija /
Uvjerenje Porezne uprave Porezna ispostava Vareš Original Pribavlja se po službenoj dužnosti
Dokaz o posljednjem osnovu zdravstvenog osiguranja do dana podnošenja zahtjeva (kopija zdravstvene legitimacije, kopija zdravstvene legitimacije s vidljivim podacima o nosiocu osiguranja str.1. i podacima o obvezniku uplate doprinosa str. 2. i 3.) Podnosilac zahtjeva Original ili ovjerena kopija
ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG PREDMETA (DANI) 7 dana
OBAVJEŠTENJE /
VRIJEME VAŽENJA ODLUKE PO ZAHTJEVU (DANI) Do trenutka nastupanja razloga za prestanak prava na korištenje zdravstvene zaštite.
PREUZIMANJE OBRASCA ZAHTJEVA Preuzimanje obrasca zahtjeva