VEĆA ORGANIZACIJSKA JEDINICA Služba za opću upravu, društvene djelatnosti i boračko-invalidsku zaštitu
MANJA ORGANIZACIJSKA JEDINICA Odsjek za BIZ
DJELATNOST(I) Opća uprava, društvene djelatnosti i boračko-invalidska zaštita
KONTAKT PODACI NADLEŽNOG SLUŽBENIKA

Senad Dramalija, šef Odsjeka za boračko-invalidsku zaštitu
Telefon: 032 848 144
E-mail:
senad.dramalija@vares.info

SVRHA ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Svrha postupka je rješavanje stambenog pitanja branilaca i članova njihovih porodica.
PRAVNI OSNOV ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Zakon o dopunskim pravima branilaca i članova njihovih porodica, član 24.-28. (“Službene novine ZDK”, broj 1/14 ); Uredba o pomoći u rješavanju stambenog pitanja branilaca i članova njihovih porodica, sve odredbe (“Službene novine ZDK”, broj 4/14, 1/28).
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti
NAZIV TAKSE / NAKNADE IZNOS TAKSE / NAKNADE (KM) BROJ RAČUNA ZA UPLATU POZIV NA BROJ
/ / / /
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
INFORMACIJA
Ime (očevo/majčino) prezime
Mjesto prebivališta
Adresa stanovanja
Kontakt telefon
Način rješavanja stambenog pitanja:
-izgradnja stambenog objekta s ciljem trajnog stambenog rješavanja
-kupovina individualnog stambenog objekta ili stana na osnovu ugovora zaključenog u prethodnoj ili tekućoj kalendarskoj godini
-prilagođavanje stambenog objekta posebnim potrebama ratnih vojnih invalida
-sufinansiranje izdavanja dozvole za gradnju
-sufinansiranje legalizacije stambenog objekta
Potrebna dokumentacija
TRAŽENI DOKUMENT INSTITUCIJA KOJA IZDAJE TRAŽENI DOKUMENT FORMA DOSTAVE KOMENTAR
Dokaz o statusu branioca i člana porodice branioca Grupa za pitanja evidencija iz oblasti vojne obaveze, Vareš, Odsjek za BIZ Općine Vareš Original Pribavlja se po službenoj dužnosti
Lična karta ili drugi identifikacioni dokument MUP Kopija uz predočavanje originala na uvid /
Rješenje o starateljstvu nad malodobnom djecom bez oba roditelja Nadležni sud Original ili ovjerena kopija /
Dokaz o provedenoj ostavinskoj raspravi na pokretnoj i nepokretnoj imovini za porodice šehida/poginulih branilaca Nadležni sud ili notar Original ili ovjerena kopija /
Uvjerenje o kretanju MUP Original ili ovjerena kopija /
U slučaju gradnje stambenog objekta: vidjeti napomenu Zk. ured općinskog suda, nadležna služba općine Original ili ovjerena kopija /
Uvjerenje o prihodima zaposlenih, odnosno uvjerenje o nezaposlenosti punoljetnih članova domaćinstva Nadležna porezna ispostava, biro za zapošljavanje Original ili ovjerena kopija /
Posjedovni list i uvjerenje o promjenama u katastru od 1992.godine iz svih općina prebivališta (za lica koja su mijenjala prebivališta) Katastar Općine Vareš Original Pribavlja se po službenoj dužnosti
Uvjerenje nadležnog općinskog organa da nisu bili korisnici nepovratnih sredstava Federalnog, Kantonalnog ili općinskog budžeta dodjeljenih u svrhu stambenog zbrinjavanja u iznosu većem od 5.000,00 KM Općina Vareš Original Pribavlja se po službenoj dužnosti
Izjava da nisu izvršili zamjenu, prodaju ili poklon stambenog objekta u ličnom ili vlasništvu bračnog druga Ovjerava se u općini ili kod notara Original /
Izjava o zajedničkom domaćinstvu (kućna lista) Davatelj izjave Original /
Uvjerenje Porezne uprave Porezna ispostava Vareš Original Pribavlja se po službenoj dužnosti
ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG PREDMETA (DANI) 90 dana
OBAVJEŠTENJE U slučaju gradnje stambenog objekta, potrebna je: građevinska dozvola, z.k. izvadak za imovinu kao dokaz o vlasništvu podnosioca zahtjeva, a u slučaju kupovine stambenog objekta: ugovor o kupovini stambenog objekta uz priložen z.k. izvadak prodavca ili dokaz da je podnesen zahtjev za uknjižbu od strane kupca – original ili ovjerena kopija
VRIJEME VAŽENJA ODLUKE PO ZAHTJEVU (DANI) Trajno
PREUZIMANJE OBRASCA ZAHTJEVA Preuzimanje obrasca zahtjeva