VEĆA ORGANIZACIJSKA JEDINICA Služba za opću upravu, društvene djelatnosti i boračko-invalidsku zaštitu
MANJA ORGANIZACIJSKA JEDINICA Odsjek za BIZ
DJELATNOST(I) Opća uprava, društvene djelatnosti i boračko-invalidska zaštita
KONTAKT PODACI NADLEŽNOG SLUŽBENIKA

Senad Dramalija, šef Odsjeka za boračko-invalidsku zaštitu
Telefon: 032 848 144
E-mail:
senad.dramalija@vares.info

SVRHA ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Svrha postupka je ostvarivanje prava na porodičnu invalidninu nakon smrti vojnog invalida.
PRAVNI OSNOV ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Zakon o pravima branilaca i članova njihovih porodica, član 9. i 10. (“Službene novine F BiH”, broj 33/04; 56/05; 70/07; 9/10, 90/17).
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti
NAZIV TAKSE / NAKNADE IZNOS TAKSE / NAKNADE (KM) BROJ RAČUNA ZA UPLATU POZIV NA BROJ
/ / / /
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
INFORMACIJA
Ime i prezime podnosioca zahtjeva
Adresa stanovanja
Kontakt telefon
Svrha
Ime i prezime muža
Mjesto rođenja
Pripadnik OS BIH od-do
Datum smrti
Podnosioc zahtjeva živi u domaćinstvu sa
Potrebna dokumentacija
TRAŽENI DOKUMENT INSTITUCIJA KOJA IZDAJE TRAŽENI DOKUMENT FORMA DOSTAVE KOMENTAR
Lična karta ili drugi identifikacioni dokument MUP Kopija uz predočavanje originala na uvid /
Izvod iz matične knjige rođenih Općina Vareš Original Pribavlja se po službenoj dužnosti
Izjava o nekažnjavanju Ovjerava se u općini ili kod notara Original /
Izvod iz matične knjige umrlih Općina Original Pribavlja se po službenoj dužnosti
Uvjerenje o državljanstvu Općina Vareš Original Pribavlja se po službenoj dužnosti
Izvod iz matične knjige vjenčanih Općina Vareš Original Pribavlja se po službenoj dužnosti
Kopija tekućeg računa Podnosilac zahtjeva Kopija /
Potvrda o smrti Podnosilac zahtjeva Original /
CIPS potvrda MUP Original /
Dokaz o radnom statusu – uvjerenje JU Služba za zapošljavanje Original /
Rješenje ili ček PIO/MIO Podnosilac zahtjeva Original /
Izjava Podnosioca zahtjeva i dva svjedoka o bračnoj zajednici Podnosilac zahtjeva Original /
ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG PREDMETA (DANI) 90 dana
OBAVJEŠTENJE /
VRIJEME VAŽENJA ODLUKE PO ZAHTJEVU (DANI) 3 mjeseca
PREUZIMANJE OBRASCA ZAHTJEVA Preuzimanje obrasca zahtjeva