VEĆA ORGANIZACIJSKA JEDINICA Služba za opću upravu, društvene djelatnosti i boračko-invalidsku zaštitu
MANJA ORGANIZACIJSKA JEDINICA Odsjek za BIZ
DJELATNOST(I) Opća uprava, društvene djelatnosti i boračko-invalidska zaštita
KONTAKT PODACI NADLEŽNOG SLUŽBENIKA

Senad Dramalija, šef Odsjeka za boračko-invalidsku zaštitu
Telefon: 032 848 144
E-mail:
senad.dramalija@vares.info

SVRHA ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Svrha postupka je osiguranje lične invalidnine u skladu sa novonastalim promjenama u porodičnim okolnostima.
PRAVNI OSNOV ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Zakon o pravima branilaca i članova njihovih porodica, član 9. i 10. (“Službene novine F BiH”, broj 33/04; 56/05; 70/07; 9/10, 90/17).
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti
NAZIV TAKSE / NAKNADE IZNOS TAKSE / NAKNADE (KM) BROJ RAČUNA ZA UPLATU POZIV NA BROJ
/ / / /
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
INFORMACIJA
Ime i prezime podnosioca zahtjeva
Adresa stanovanja
Kontakt telefon
Svrha
Okolnosti
Potrebna dokumentacija
TRAŽENI DOKUMENT INSTITUCIJA KOJA IZDAJE TRAŽENI DOKUMENT FORMA DOSTAVE KOMENTAR
Lična karta ili identifikacioni dokument MUP Kopija uz predočavanje originala na uvid /
Medicinska dokumentacija koja sadrži dijagnozu i tok liječenja, a posebno fizikalno liječenje (ambulantno i stacionarno), te medicinsku dokumentaciju o ranijem liječenju Zdravstvena ustanova Original ili ovjerena kopija Medicinska dokumentacija o ranijem liječenju (nalaze specijalista: hirurga, ortopeda, traumatologa, neurohirurga, neuropsihijatra i sl.)
Smrtni list (u slučaju smrti člana porodice) Općina Original ili ovjerena kopija /
ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG PREDMETA (DANI) 30 dana
OBAVJEŠTENJE /
VRIJEME VAŽENJA ODLUKE PO ZAHTJEVU (DANI) Nije određeno
PREUZIMANJE OBRASCA ZAHTJEVA Zahtjev se podnosi usmenim putem