VEĆA ORGANIZACIJSKA JEDINICA Služba za opću upravu, društvene djelatnosti i boračko-invalidsku zaštitu
MANJA ORGANIZACIJSKA JEDINICA Odsjek za društvene djelatnosti i razvoj mjesnih zajednica
DJELATNOST(I) Opća uprava, društvene djelatnosti i boračko-invalidska zaštita
KONTAKT PODACI NADLEŽNOG SLUŽBENIKA

Dženana Bešić, viši referent za socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice
Telefon: 032 848 126
E-mail:
dzenana.besic@vares.info

SVRHA ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Svrha postupka je ostvarivanje prava na zdravstvenu zaštitu djece do polaska u školu koja nisu osigurana po drugom osnovu.
PRAVNI OSNOV ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Zakon o zdravstvenom osiguranju, član 19., tačka 13.a. i član 86. (“Službene novine F BiH”, broj 30/97, 7/02, 70/08, 48/11, 100/14 (Odluka Ustavnog suda FBIH kojim se član 87., stav 5. Zakona o zdravstvenom osiguranju proglašava neustavnim); Zakon o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom, član 18. (“Službene novine ZDK”, broj 13/07, 13/11, 03/15 i 2/16); Uputstvo o načinu priznavanja prava na zdravstveno osiguranje i ostvarivanje osnovne zdravstvene zaštite učenika i studenata koji nisu osigurani po drugom osnovu, sve odredbe (“Službene novine ZDK”, broj 3/11); Pravilnik o načinu ostvarivanja prava iz obaveznog zdravstvenog osiguranja, sve odredbe (“Službene novine FBiH”, broj 31/02).
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti
NAZIV TAKSE / NAKNADE IZNOS TAKSE / NAKNADE (KM) BROJ RAČUNA ZA UPLATU POZIV NA BROJ
/ / / /
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
INFORMACIJA
Ime i prezime djeteta
Ime i prezime roditelja/staratelja
JMB djeteta
Spol: muški ili ženski
Datum rođenja
Mjesto rođenja
Broj lične karte roditelja/staratelja
Datum i mjesto izdavanja
Adresa stanovanja
Kontakt telefon
Svrha
Ime i prezime podnosioca zahtjeva
Potrebna dokumentacija
TRAŽENI DOKUMENT INSTITUCIJA KOJA IZDAJE TRAŽENI DOKUMENT FORMA DOSTAVE KOMENTAR
Lična karta ili drugi identifikacioni dokumenti za roditelje i punoljetne članove domaćinstva MUP Ovjerena kopija /
Izvod iz matične knjige rođenih (za malodobnu djecu) Općina Original Pribavlja se po službenoj dužnosti
Kućna lista Podnosilac zahtjeva Original /
CIPS potvrda za dijete i roditelje MUP Original ili ovjerena kopija /
Lična izjava (po potrebi) Ovjerena u općini ili kod notara Original ili ovjerena kopija /
Uvjerenje o izvršenoj provjeri i utvrđenoj činjenici, da dijete, otac i majka nisu evidentirani kao aktivni osiguranici zdravstvenog osiguranja Zavod za zdravstveno osiguranje Original Pribavlja se po službenoj dužnosti
Zdravstvena legitimacija Podnosilac zahtjeva Original /
Uvjerenje o evidenciji na Birou za zapošljavanje – Vareš za roditelje ili staratelja i druge punoljetne članove domaćinstva Biro za zapošljavanje Original Pribavlja se po službenoj dužnosti
Uvjerenje o statusu (majke, oca ili staratelja) iz Centra za socijalni rad Vareš JU Centar za socijalni rad Vareš Original Pribavlja se po službenoj dužnosti
ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG PREDMETA (DANI) 30 dana
OBAVJEŠTENJE /
VRIJEME VAŽENJA ODLUKE PO ZAHTJEVU (DANI) Nije određeno
PREUZIMANJE OBRASCA ZAHTJEVA Preuzimanje obrasca zahtjeva