VEĆA ORGANIZACIJSKA JEDINICA Služba za opću upravu, društvene djelatnosti i boračko-invalidsku zaštitu
MANJA ORGANIZACIJSKA JEDINICA Odsjek za društvene djelatnosti i razvoj mjesnih zajednica
DJELATNOST(I) Opća uprava, društvene djelatnosti i boračko-invalidska zaštita
KONTAKT PODACI NADLEŽNOG SLUŽBENIKA

Mersad Đido, stručni suradnik za društvene djelatnosti i mjesne zajednice
Telefon: 032 848 148
E-mail:
mersad.hole@gmail.com

SVRHA ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Svrha postupka je pomoć školovanju studentima u stanju socijalne potrebe.
PRAVNI OSNOV ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Zaključak Vlade ZDK o davanju saglasnosti na Program utroška sredstava na poziciji “Tekući transfer za stipendiranje studenata” budžeta ZDK za 2017. godinu, cijeli zaključak, objavljeno na zvaničnoj web stranici ZDK Vlade, broj 02-14-2623/17 od 23.02.2017. godine.
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti
NAZIV TAKSE / NAKNADE IZNOS TAKSE / NAKNADE (KM) BROJ RAČUNA ZA UPLATU POZIV NA BROJ
/ / / /
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
INFORMACIJA
Ime i prezime podnosioca prijave
Godina studija i naziv fakulteta
Spol: muški ili ženski
Datum rođenja
Adresa stanovanja
Ime roditelja
Mjesto rođenja
Broj lične karte, datum i mjesto izdavanja
JMB
Puni naziv banke i broj tekućeg računa
Potrebna dokumentacija
TRAŽENI DOKUMENT INSTITUCIJA KOJA IZDAJE TRAŽENI DOKUMENT FORMA DOSTAVE KOMENTAR
CIPS potvrda MUP Original ili ovjerena kopija /
Potvrda o redovnom studiju (s obaveznom naznakom ciklusa studija i semestra) Visokoškolska ustanova Original ili ovjerena kopija /
Svjedodžbe iz srednje škole (za prvu godinu) ili prosjek ocjena svih ispita (za starije godine studija) Srednja škola/visokoškolska ustanova Original ili ovjerena kopija /
Kućna lista Podnosilac zahtjeva Original /
Dokaz o primanjima u domaćinstvu (ne stariji od tri mjeseca) Poslodavac roditelja djeteta Original ili ovjerena kopija Napomena: kao dokaz mogu biti prihvaćene kopije rješenja o ličnoj i porodičnoj invalidnini i pravu na mjesečni novčani dodatak
Uvjerenje o invalidnosti studenta Nadležni organ Original ili ovjerena kopija /
Izjava o pripadnosti romskoj nacionalnosti Davatelj izjave Original /
Izjava da ne prima drugu stipendiju Davatelj izjave Original /
Izjava da ne koristi domski smještaj Davatelj izjave Original /
Uvjerenje o državljanstvu Općina Vareš Original Pribavlja se po službenoj dužnosti
Dokaz o izboru učenika generacije (za studente prve godine prvog ciklusa studija) Školska ustanova Original ili ovjerena kopija /
Uvjerenje o nezaposlenosti za svakog punoljetnog člana domaćinstva Biro za zapošljavanje Vareš Original Pribavlja se po službenoj dužnosti
Izjava kandidata da nije u radnom odnosu Davatelj izjave Original ili ovjerena kopija /
ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG PREDMETA (DANI) /
OBAVJEŠTENJE 30 dana od dana isteka javnog poziva za dostavljanje prijava na stipendije.
VRIJEME VAŽENJA ODLUKE PO ZAHTJEVU (DANI) 9 mjeseci
PREUZIMANJE OBRASCA ZAHTJEVA Preuzimanje obrasca zahtjeva