VEĆA ORGANIZACIJSKA JEDINICA Služba za opću upravu, društvene djelatnosti i boračko-invalidsku zaštitu
MANJA ORGANIZACIJSKA JEDINICA Odsjek za društvene djelatnosti
DJELATNOST(I) Opća uprava, društvene djelatnosti i boračko-invalidska zaštita
KONTAKT PODACI NADLEŽNOG SLUŽBENIKA

Samira Džafo, viši referent za protokol i arhivu
Telefon: 032 848 132
E-mail:
/

SVRHA ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Svrha postupka je potvrda autentičnosti potpisa za stranke koje iz objektivnih razloga nisu u mogućnosti doći u općinu.
PRAVNI OSNOV ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Zakon o ovjeri potpisa, rukopisa i prepisa, član 2. (“Službene novine SR BIH”, broj 37/71, 39/75 i 42/89); Uredba o kancelarijskom poslovanju u organima uprave i službama za upravu FBIH, sve odredbe (“Službene novine FBIH”, broj 20/98); Uputstvo o načinu kancelarijskog poslovanja u organima uprave i službama za upravu F BiH, sve odredbe (“Službene novine F BIH”, broj 30/98).
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti
NAZIV TAKSE / NAKNADE IZNOS TAKSE / NAKNADE (KM) BROJ RAČUNA ZA UPLATU POZIV NA BROJ
Takse za grupu “Ovjere”, V- tarifni broj 6., tačka 7., Ovjera potpisa i rukopisa van službenih prostorija po svakoj ovjeri 10 KM po svakoj ovjeri Gotovinsko plaćanje i/ili taksena markica /
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
INFORMACIJA
Ime i prezime podnosioca zahtjeva
Adresa stanovanja, mjesto, ulica i broj
Kontakt telefon
Potrebna dokumentacija
TRAŽENI DOKUMENT INSTITUCIJA KOJA IZDAJE TRAŽENI DOKUMENT FORMA DOSTAVE KOMENTAR
Lična karta ili drugi identifikacioni dokument MUP Na uvid /
Dokaz o uplati administrativne takse Općina Original /
ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG PREDMETA (DANI) Isti dan, a najkasnije u roku od 5 dana
OBAVJEŠTENJE /
VRIJEME VAŽENJA ODLUKE PO ZAHTJEVU (DANI) Trajno
PREUZIMANJE OBRASCA ZAHTJEVA Zahtjev se podnosi usmenim putem.