VEĆA ORGANIZACIJSKA JEDINICA Služba za opću upravu, društvene djelatnosti i boračko-invalidsku zaštitu
MANJA ORGANIZACIJSKA JEDINICA Odsjek za građanska stanja (matični ured)
DJELATNOST(I) Opća uprava, društvene djelatnosti i boračko-invalidska zaštita
KONTAKT PODACI NADLEŽNOG SLUŽBENIKA

Dragica Pavić, viši referent matičar
Telefon: 032 848 111
E-mail:
maticar@vares.info

SVRHA ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Svrha postupka je da lice može promijeniti lično ime ili samo ime ili samo prezime nakon promjene porodičnog ili ličnog statusa (usvojenje, priznanje i utvrđivanje očinstva ili materinstva, sklapanje braka, prestanak braka razvod ili poništenje braka, smrt bračnog partnera ili proglašenje bračnog partnera umrlim, promjena spola) ili na lični zahtjev.
PRAVNI OSNOV ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Zakon o matičnim knjigama, član 12. (“Službene novine F BIH”, broj 37/12, 80/14, 58/17 ); Zakon o upravnom postupku, član 200. (“Službene novine F BIH”, broj 2/98 i 48/99 ); Zakon o ličnom imenu, član 10. – 14. (“Službene novine F BIH”,broj 7/12 );
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti
NAZIV TAKSE / NAKNADE IZNOS TAKSE / NAKNADE (KM) BROJ RAČUNA ZA UPLATU POZIV NA BROJ
/ / / /
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
INFORMACIJA
Ime i prezime davatelja izjave
Adresa stanovanja
Kontakt telefon
Datum rođenja
Ranije prezime
Novo prezime
Pravni osnov promjene prezimena
Svrha
Potrebna dokumentacija
TRAŽENI DOKUMENT INSTITUCIJA KOJA IZDAJE TRAŽENI DOKUMENT FORMA DOSTAVE KOMENTAR
Lična karta ili drugi identifikacioni dokument MUP Na uvid /
Izvod iz matične knjige rođenih Općina Vareš Original Pribavlja se po službenoj dužnosti
Izjava Ovjerena u općini ili kod notara Original /
ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG PREDMETA (DANI) Isti dan, a najkasnije u roku od 5 dana
OBAVJEŠTENJE /
VRIJEME VAŽENJA ODLUKE PO ZAHTJEVU (DANI) Nije određeno
PREUZIMANJE OBRASCA ZAHTJEVA Zahtjev se podnosi usmenim putem.