VEĆA ORGANIZACIJSKA JEDINICA Služba za opću upravu, društvene djelatnosti i boračko-invalidsku zaštitu
MANJA ORGANIZACIJSKA JEDINICA Odsjek za građanska stanja (matični ured)
DJELATNOST(I) Opća uprava, društvene djelatnosti i boračko-invalidska zaštita
KONTAKT PODACI NADLEŽNOG SLUŽBENIKA

Dragica Pavić, viši referent matičar
Telefon: 032 848 111
E-mail:
maticar@vares.info

SVRHA ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Svrha postupka je evidentiranje činjenice da određena osoba nije upisana u matičnu knjigu državljana.
PRAVNI OSNOV ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Zakon o matičnim knjigama, član 63. (“Službene novine F BIH”, broj 37/12, 80/14, 58/17); Zakon o upravnom postupku, član 169. (“Službene novine F BIH”, broj 2/98 i 48/99); Zakon o državljanstvu BiH, član 38. (“Službeni glasnik BiH”, broj 22/16, službeni prečišćeni tekst); Pravilnik o obrascima matičnih knjiga i drugim aktima iz matičnih knjiga, član 15. (“Službene novine FBIH”, broj 86/12, 25/13, 36/13, 45/13, 66/13, 8/15); Uputstvo o načinu vođenja matičnih knjiga, tačka 161. (“Službene novine F BiH”, broj 51/13, 55/13, 82/13, 6/15).
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti
NAZIV TAKSE / NAKNADE IZNOS TAKSE / NAKNADE (KM) BROJ RAČUNA ZA UPLATU POZIV NA BROJ
/ / / /
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
INFORMACIJA
Ime i prezime podnosioca zahtjeva
Ime i prezime lica za koje se traži uvjerenje
Adresa stanovanja
Datum rođenja
Potrebna dokumentacija
TRAŽENI DOKUMENT INSTITUCIJA KOJA IZDAJE TRAŽENI DOKUMENT FORMA DOSTAVE KOMENTAR
Lična karta ili drugi identifikacioni dokument MUP Na uvid /
Punomoć, ako se uvjerenje izdaje za treću osobu Ovjerena u općini ili kod notara Na uvid /
ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG PREDMETA (DANI) Isti dan, a najkasnije u roku od 5 dana
OBAVJEŠTENJE /
VRIJEME VAŽENJA ODLUKE PO ZAHTJEVU (DANI) Nije određeno
PREUZIMANJE OBRASCA ZAHTJEVA Zahtjev se podnosi usmenim putem