VEĆA ORGANIZACIJSKA JEDINICA Služba za opću upravu, društvene djelatnosti i boračko-invalidsku zaštitu
MANJA ORGANIZACIJSKA JEDINICA Odsjek za građanska stanja (matični ured)
DJELATNOST(I) Opća uprava, društvene djelatnosti i boračko-invalidska zaštita
KONTAKT PODACI NADLEŽNOG SLUŽBENIKA

Dragica Pavić, viši referent matičar
Telefon: 032 848 111
E-mail:
maticar@vares.info

SVRHA ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Svrha postupka je upis činjenice smrti u matičnu knjigu umrlih.
PRAVNI OSNOV ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Zakon o matičnim knjigama, član 26. i 27. (“Službene novine F BiH”, broj 37/12, 80/14, 58/17) ; Zakon o upravnom postupku, član 216., stav 1. (“Službene novine F BIH”, broj 2/98 i 48/99); Uputstvo o načinu vođenja matičnih knjiga, tačka 4. (“Službene novine F BiH”, broj 51/13, 55/13, 82/13, 6/15); Pravilnik o obrascima matičnih knjiga i drugim aktima iz matičnih knjiga, član 17. (“Službene novine FBIH”, broj 86/12, 25/13, 36/13, 45/13, 66/13, 8/15).
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti
NAZIV TAKSE / NAKNADE IZNOS TAKSE / NAKNADE (KM) BROJ RAČUNA ZA UPLATU POZIV NA BROJ
/ / / /
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
INFORMACIJA
Ime i prezime podnosioca zahtjeva
JMB
Adresa stanovanja
Kontakt telefona
Datum
Svrha upisa
Ime i prezime umrle osobe
Mjesto smrti
Mjesto sahrane
Dan, mjesec, godina i sat smrti
Prezime prije sklapanja braka
Dan, mjesec, godina rođenja umrle osobe
JMB
Mjesto, općina/grad rođenja
Državljanstvo
Prebivalište
Bračno stanje
Prezime prije sklapanja braka
Prezime i ime oca i majke umrle osobe
Ime ili naziv prijavitelja smrti
Potrebna dokumentacija
TRAŽENI DOKUMENT INSTITUCIJA KOJA IZDAJE TRAŽENI DOKUMENT FORMA DOSTAVE KOMENTAR
Lična karta ili drugi identifikacioni dokument MUP Na uvid /
Punomoć, ako se upis vrši za treću osobu Ovjerena u općini ili kod notara Na uvid /
Potvrda o smrti Nadležna zdravstvena ustanova/doktor Original /
Uvjerenje o državljanstvu za umrlog Općina Original Pribavlja se po službenoj dužnosti
Izvod iz matične knjige rođenih Općina Original Pribavlja se po službenoj dužnosti
Izvod iz matične knige vjenčanih Općina Original Pribavlja se po službenoj dužnosti
ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG PREDMETA (DANI) 30 dana
OBAVJEŠTENJE /
VRIJEME VAŽENJA ODLUKE PO ZAHTJEVU (DANI) Trajno
PREUZIMANJE OBRASCA ZAHTJEVA Preuzimanje obrasca zahtjeva