VEĆA ORGANIZACIJSKA JEDINICA Služba za opću upravu, društvene djelatnosti i boračko-invalidsku zaštitu
MANJA ORGANIZACIJSKA JEDINICA Odsjek za građanska stanja (matični ured)
DJELATNOST(I) Opća uprava, društvene djelatnosti i boračko-invalidska zaštita
KONTAKT PODACI NADLEŽNOG SLUŽBENIKA

Dragica Pavić, viši referent matičar
Telefon: 032 848 111
E-mail:
maticar@vares.info

SVRHA ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Svrha postupka je upis činjenice zaključenja braka u matičnu knjigu vjenčanih.
PRAVNI OSNOV ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Zakon o matičnim knjigama, član 23. i 24. (“Službene novine F BiH”, broj 37/12, 80/14, 58/17); Zakon o upravnom postupku, član 216., stav 1. (“Službene novine F BIH”, broj 2/98 i 48/99); Uputstvo o načinu vođenja matičnih knjiga, tačka 86. d. (“Službene novine F BiH”, broj 51/13, 55/13, 82/13, 6/15); Pravilnik o obrascima matičnih knjiga i drugim aktima iz matičnih knjiga, član 17. (“Službene novine FBIH”, broj 86/12, 25/13, 36/13, 45/13, 66/13, 8/15).
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti
NAZIV TAKSE / NAKNADE IZNOS TAKSE / NAKNADE (KM) BROJ RAČUNA ZA UPLATU POZIV NA BROJ
/ / / /
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
INFORMACIJA
Ime i prezime podnosioca zahtjeva
JMB
Adresa stanovanja, mjesto, ulica i broj
Kontakt telefon
Datum
Svrha davanja podataka
Datum sklapanja braka
Prezime bračnih partnera
Imena bračnih partnera
Izjava bračnih partnera o njihovom prezimenu
Dan, mjesec i godina rođenja
JMB
Mjesto, općina/grad rođenja
Država rođenja
Državljanstvo
Prebivalište
Prezime, ime i prebivalište svjedoka
Prezime, ime i prebivalište punomoćnika-tumača-prevoditelja
Prezime i ime oca mladoženje i mlade
Prezime i ime majke mladoženje i mlade
Djevojačko prezime majke mladoženje i mlade
Potrebna dokumentacija
TRAŽENI DOKUMENT INSTITUCIJA KOJA IZDAJE TRAŽENI DOKUMENT FORMA DOSTAVE KOMENTAR
Lična karta ili drugi identifikacioni dokument MUP Na uvid /
Punomoć, ako se upis vrši za treću osobu Ovjerena u općini ili kod notara Na uvid /
Izvod iz matične knjige rođenih budućih bračnih partnera Općina Original Pribavlja se po službenoj dužnosti
Uvjerenje o državljanstvu budućih bračnih partnera Općina Original Pribavlja se po službenoj dužnosti
Uvjerenje o slobodnom bračnom stanju budućih partnera Ovjereno u općini ili kod notara Original Pribavlja se po službenoj dužnosti
CIPS potvrda za bračne partnere MUP Original ili ovjerena kopija /
ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG PREDMETA (DANI) Isti dan, a najkasnije u roku od 5 dana
OBAVJEŠTENJE /
VRIJEME VAŽENJA ODLUKE PO ZAHTJEVU (DANI) Trajno
PREUZIMANJE OBRASCA ZAHTJEVA Preuzimanje obrasca zahtjeva